تعمیر انواع یونیت های ایربگ، تعمیر و ریست یونیت ایربگ، تعمیر دامپ ایربگ در کلینیک فوق تخصصی تعمیر خودرو autoxdiag

Infiniti EX35 – 988201BA0A Autoliv 609 58 66 00 – 95320 
Infiniti EX35 – 988201BA0B Autoliv 609 58 66 00 – 95320 
Infiniti EX35 – 988201BA0C Autoliv 609 58 66 00 – 95320 
Infiniti EX35 – 988201BA0D Autoliv 620 33 28 00 – 95320 
Infiniti EX35 – 988201BF0A – 93c56 
Infiniti EX35 – 988201BM0A – 93c56 
Infiniti EX37 – 98820 1UR0A – Infineon 
Infiniti EX37 – 988201BM1A – 93c56 
Infiniti FX30d – 988201CY0A – 93c56 
Infiniti FX35 – 988201CA0A Autoliv 609 58 67 00 – 95320 
Infiniti FX35 – 988201CA0C Autoliv 609 58 67 00 – 95320 
Infiniti FX35 – 988201CA0C Autoliv 618 26 08 00 – 95320 
Infiniti FX35 – 988201CA0D Autoliv 620 33 29 00 – 95320 
Infiniti FX35 – 988201CC0A Autoliv 610 52 47 00 – 95320 
Infiniti FX35 – 988201NC0A – 93c56 
Infiniti FX35 – 988201WW0A – 93c56 
Infiniti FX35 – 988208Y70A – 93c66 
Infiniti FX35 – 988208Y71A – 93c66 
Infiniti FX35 – 988208Y72B – 93c66 
Infiniti FX35 – 988208Y72C – 93c66 
Infiniti FX35 – 98820CG000 – 93c56 
Infiniti FX35 – 98820CG100 – 93c56 
Infiniti FX35 – 98820CG10A – 93c56 
Infiniti FX35 – 98820CG700 – 93c66 
Infiniti FX35 – 98820CL70A – 93c66 
Infiniti FX35 – 98820CL71A – 93c66 
Infiniti FX35 – 98820CL72B – 93c66 
Infiniti FX37 – 98820 3WY0A – Infineon 
Infiniti FX37 – 988201CA0C Autoliv 618 26 08 00 – 95640 
Infiniti FX37 – 988201WW0A – 93c56 
Infiniti FX37 – 988201WW2A – 93c56 
Infiniti FX37 – 988203WY0A – Infineon 
Infiniti FX45 – 988201CM0A – 93c56 
Infiniti FX45 – 988201MM0A Bosch – 95640 
Infiniti FX45 – 98820CG000 – 93c56 
Infiniti FX45 – 98820CG700 – 93c66 
Infiniti FX45 – 98820CG71B – 93c66 
Infiniti FX50 – 988201CM0A – 93c56 
Infiniti FX50 – 988201WWOA – 93c56 
Infiniti G20 – 988207J100 – 68HC11K1 
Infiniti G20 – 988207J800 – 68HC12B32 
Infiniti G25 – 988201NC0A – 93c56 
Infiniti G25 – 988201NC1A – 93c56 
Infiniti G35 – 988201BA0A Autoliv 609 58 66 00 – 95320 
Infiniti G35 – 988201BA0B Autoliv 609 58 66 00 – 95320 
Infiniti G35 – 988201NC0A – 93c56 
Infiniti G35 – 98820AC700 – 93c56 
Infiniti G35 – 98820AC70A – 93c56 
Infiniti G35 – 98820AC800 – 93c56 
Infiniti G35 – 98820AC80A – 93c56 
Infiniti G35 – 98820AC900 – 93c56 
Infiniti G35 – 98820AM000 – 93c56 
Infiniti G35 – 98820AM600 – 93c56 
Infiniti G35 – 98820AM700 – 93c56 
Infiniti G35 – 98820CF90A – 93c66 
Infiniti G35 – 98820CM30A – 93c66 
Infiniti G35 – 98820CM40A – 93c66 
Infiniti G35 – 98820JK600 – 93c56 
Infiniti G35 – 98820JK800 – 93c66 
Infiniti G37 – 25348 JU40A Bosch 407934-7921 – 24c08 
Infiniti G37 – 98820 1VZOA Bosch 0 285 011 273 – 95128 
Infiniti G37 – 98820 JJ51A Bosch 0 285 011 007 – 95640 
Infiniti G37 – 98820 JJ81A Bosch 0 285 011 009 – 95640 
Infiniti G37 – 988201NCOA – 93c56 
Infiniti G37 – 988201ND0A – 93c56 
Infiniti G37 – 988201ND1A – 93c56 
Infiniti G37 – 988203LZ0A – 93c76 
Infiniti G37 – 98820GK83B – 93c66 
Infiniti G37 – 98820JJ50A Bosch F01G07200F – 95640 
Infiniti G37 – 98820JJ60A Bosch F01G07200H – 95640 
Infiniti G37 – 98820JK800 – 93c66 
Infiniti G37 – 98820JK83B – 93c66 
Infiniti G37 – 98820JK83C – 93c66 
Infiniti G37 – 98820JL00A – 93c66 
Infiniti G37 – 98820JL03B – 93c66 
Infiniti G37 – 98820JL03C – 93c66 
Infiniti G37 – 98820JL20A – 93c56 
Infiniti I30 – 988201L226 – 93c56 
Infiniti I30 – 988201L270 – 93c56 
Infiniti I30 – 988204L700 – 93c56 
Infiniti I30 – 988204L705 – 93c56 
Infiniti I30 – 988204Y725 – 93c56 
Infiniti I35 – 988205Y805 – 93c56 
Infiniti JX35 – 98820 3JA0A Bosch 0 285 010 866 – 95128 
Infiniti JX35 – 98820 3JA0B Bosch 0 285 011 770 – 95128 
Infiniti JX35 – 98820 3JC0A Bosch 0 285 010 868 – 95128 
Infiniti JX35 – 98820 3JD0A Bosch 0 285 010 869 – 95128 
Infiniti JX35 – 98820 3JH0B Bosch 0 285 012 401 – 95128 
Infiniti M35 – 25348 1MC0A Bosch 407934-8540 – 24c08 
Infiniti M35 – 25348 1MC3A Bosch 0 285 011 296 – 24c08 
Infiniti M35 – 988201ME1A Bosch 0 285 011 016 – 95640 
Infiniti M35 – 988201MK0A Bosch F01G0720B9 – 95640 
Infiniti M35 – 988201MM1A Bosch 0 285 011 018 – 95640 
Infiniti M35 – 988201MT0A Bosch – 95640 
Infiniti M35 – 988201MX0B Bosch 0 285 011 776 – 95128 
Infiniti M35 – 98820EH100 – 93c66 
Infiniti M35 – 98820EH30A – 93c56 
Infiniti M35 – 98820EH500 – 93c56 
Infiniti M35 – 98820EH60A – 93c56 
Infiniti M35 – 98820EH70A – 93c56 
Infiniti M35 – 98820EJ20A – 93c56 
Infiniti M35 – 98820EV50A – 93c56 
Infiniti M37 – 25348 1MB0A Bosch 407934-8530 – 24c08 
Infiniti M37 – 25348 1MF0A Bosch 407934-8462 – 24c08 
Infiniti M37 – 988201MA0B Bosch F01G07205L – 95128 
Infiniti M37 – 988201MA0C Bosch F01G07205S – 95640 
Infiniti M37 – 988201MA0C Bosch F01G0720AV – 95640 
Infiniti M37 – 988201MA1C Bosch 0 285 011 020 – 95640 
Infiniti M37 – 988201MB0B Bosch – 95128 
Infiniti M37 – 988201MB0C Bosch F01G0720AW – 95640 
Infiniti M37 – 988201ME0A Bosch F01G07205P – 95640 
Infiniti M37 – 988201ME0A Bosch FO1G07209F – 95640 
Infiniti M37 – 988201MF0A Bosch F01G07209G – 95640 
Infiniti M37 – 988201MF1A Bosch 0 285 011 017 – 95640 
Infiniti M37 – 988201MH0A Bosch F01G07206D – 95640 
Infiniti M37 – 988201MX0A Bosch – 95128 
Infiniti M37 – 988201MX0B Bosch 0 285 011 776 – 95128 
Infiniti M45 – 98820CR900 – 93c56 
Infiniti M45 – 98820EJ20A – 93c56 
Infiniti M56 – 988201ME0A Bosch F01G07205P – 95640 
Infiniti M56 – 988201MF0A Bosch F01G07205R – 95640 
Infiniti Q40 – 988206WJ0A – 93c76 
Infiniti Q50 – 25348 4GN0A Bosch 0 285 012 358 – 95640 
Infiniti Q50 – 98820 4GP0A Bosch 0 285 011 259 – 95128 
Infiniti Q50 – 98820 4HB0A Bosch 0 285 011 257 – 95128 
Infiniti Q50 – 98820 4HD0A Bosch 0 285 011 258 – 95128 
Infiniti Q50 – 98820 4HL0A Bosch 0285 013 033 – 95128 
Infiniti Q50 – 98820 6HE0A Bosch 0 285 013 787 – 95128 
Infiniti Q50 – 988206WJ0A – 93c76 
Infiniti Q60 – 25348 4GN0A Bosch 0 285 012 358 – 95640 
Infiniti Q60 – 98820 1VZ0B Bosch 0 285 012 677 – 95128 
Infiniti Q60 – 98820 4GN0A Bosch 0 285 013 788 – 95128 
Infiniti Q60 – 98820 5CA0A Bosch 0 285 013 229 – 95128 
Infiniti Q60 – 98820 JJ61A Bosch 0 285 011 008 – 95640 
Infiniti Q60 – 988203LW0B – 93c76 
Infiniti Q70 – 25348-1MA0A Bosch 407934-8440 – 24c08 
Infiniti Q70 – 98820 1MX0B Bosch 0 285 011 776 – 95128 
Infiniti Q70 – 98820 1MY0B Bosch 0 285 011 777 – 25128 
Infiniti Q70 – 98820 5CA0A Bosch 0 285 013 229 – 95128 
Infiniti Q70 – 98820-1MC0A Bosch F01G07201C – 95128 
Infiniti Q70 – 98820-6AR0A Bosch 0 285 013 782 – 95128 – 2018 
Infiniti Q70 – 98820-6AT0A Bosch 0 285 013 784 – 95128 
Infiniti QX4 – 988202W105 – 93c56 
Infiniti QX4 – 988204W305 – 93c56 
Infiniti QX4 – 988204W600 – 93c56 
Infiniti QX4 – 988205W915 – 93c56 
Infiniti QX50 – 98820 3WW0A – Infineon 
Infiniti QX50 – 98820 5UB0A – Infineon 
Infiniti QX50 – 98820 6WY0A – Infineon 
Infiniti QX50 – 988201BM2B – 93c57 
Infiniti QX56 – 28556EB50B – 93c56 
Infiniti QX56 – 988201LA0A Bosch – 95128 
Infiniti QX56 – 988201LA1A Bosch 0 285 010 984 – 95128 
Infiniti QX56 – 988201LD0A Bosch 0 285 011 606 – 95128 
Infiniti QX56 – 988201LK0A Bosch F01G07207T – 95128 
Infiniti QX56 – 988201LK1A Bosch 0 285 011 011 – 95128 
Infiniti QX56 – 988201LZ0A Bosch 0 285 011 607 – 95128 
Infiniti QX56 – 988207S705 – 93c66 
Infiniti QX56 – 988207S706 – 93c66 
Infiniti QX56 – 98820ZC51A – 93c66 
Infiniti QX56 – 98820ZE10C – 93c66 
Infiniti QX56 – 98820ZE10D – 93c66 
Infiniti QX56 – 98820ZQ41A – 93c66 
Infiniti QX60 – 98820 3JH0A Bosch 0 285 011 633 – 95128 
Infiniti QX60 – 98820 3JH0B Bosch 0 285 012 401 – 95128 
Infiniti QX60 – 98820 3JK0A Bosch 0 285 011 708 – 95128 
Infiniti QX60 – 98820 3JN0A Bosch 0 285 012 324 – 95128 
Infiniti QX60 – 98820 9NA0A Bosch – 95128 
Infiniti QX60 – 98820 9NB0A Bosch 0 285 012 283 – 95128 
Infiniti QX60 – 98820 9NC0A Bosch 0 285 012 285 – 95128 
Infiniti QX60 – 98820 9NG4A Bosch 0 285 012 590 – 95128 
Infiniti QX60 – 98820-9NB1A Bosch – 95128 
Infiniti QX70 – 98820 3WY0B – Infineon 
Infiniti QX70 – 988203FY0A – 93c56 
Infiniti QX80 – 98820 3ZE0A Bosch 0 285 012 077 – 95128 
Infiniti QX80 – 98820 6GW3A Bosch 0 285 014 158 – 95128 
Infiniti QX80 – 988201LD0A Bosch – 95128 
Infiniti QX80 – 988201LX0A Bosch 0 285 011 608 – 95128 


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *