تعمیر انواع یونیت های ایربگ، تعمیر و ریست یونیت ایربگ، تعمیر دامپ ایربگ در کلینیک فوق تخصصی تعمیر خودرو autoxdiag

Hyundai Accent – 95910-1A000 Continental 5WK42932 – 95080 
Hyundai Accent – 95910-1E000 Mobis – 25640 
Hyundai Accent – 95910-1E100 Mobis – 25640 
Hyundai Accent – 95910-1E150 Mobis – 25640 
Hyundai Accent – 95910-1E250 Mobis – 25640 
Hyundai Accent – 95910-1E900 Mobis 1E959-10900 – 25640 
Hyundai Accent – 95910-1R000 Delphi 28296873 – 95320 
Hyundai Accent – 95910-1R000 Delphi 28319791 – 95320 
Hyundai Accent – 95910-1R000 Delphi 28320008 – 95320 
Hyundai Accent – 95910-1R000 Delphi 28419420 – 95320 
Hyundai Accent – 95910-1R050 Delphi 28442199 – NEC UPD70F36xx V850 
Hyundai Accent – 95910-1R100 Delphi 28296876 – 25320 
Hyundai Accent – 95910-1R100 Delphi 28312620 – 95320 
Hyundai Accent – 95910-1R100 Delphi 28319797 – 95320 
Hyundai Accent – 95910-1R150 Delphi 28442209 – NEC UPD70F36xx V850 
Hyundai Accent – 95910-1R200 Delphi 28319811 – 25320 
Hyundai Accent – 95910-1R210 Delphi 28320020 – 25320 
Hyundai Accent – 95910-1R220 Delphi – 95320 
Hyundai Accent – 95910-1R250 Delphi 28461473 – NEC UPD70F36xx V850 
Hyundai Accent – 95910-1R300 Delphi – 95320 
Hyundai Accent – 95910-1R450 Delphi – NEC UPD70F36xx V850 
Hyundai Accent – 95910-1R550 Delphi 28461480 – NEC UPD70F36xx V850 
Hyundai Accent – 95910-25200 – 95080 
Hyundai Accent – 95910-25200 Siemens 5WK42928 – 68HC05B16 
Hyundai Accent – 95910-25300 Siemens 5WK42929 – 68HC05B16 
Hyundai Accent – 95910-25500 Siemens 5WK42931 – 95080 
Hyundai Accent – 95910-25600 Siemens 5WK42932 – 95080 
Hyundai Accent – 95910-25700 Siemens 5WK42933 – 95080 
Hyundai Accent – 95910-25800 Siemens 5WK43070 – 95080 
Hyundai Accent – 95910-H5000 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Accent – 95910-H5200 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Accent – 95910-H6000 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Accent – 95910-H6100 – Infineon 
Hyundai Accent – 95910-J0000 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Atos – 95910-02001 – 68HC05B16 
Hyundai Atos – 95910-02101 – 68HC05B16 
Hyundai Atos – 95910-02200 – 68HC05B32 
Hyundai Atos – 95910-05600 – 68HC05B16 
Hyundai Avante – 95910-2H000 Mobis – 25640 
Hyundai Avante – 95910-2H100 Mobis – 25640 
Hyundai Avante – 95910-2H200 Mobis – 25640 
Hyundai Avante – 95910-3X200 Mobis 3X959-10200 – 95128 
Hyundai Avante – 95910-F2800 Mobis F2959-10800 – 95256 
Hyundai Avante – 95910-F2850 Mobis F2959-10850 – 95256 
Hyundai Azera – 95910-3L000 Bosch 0 285 001 818 – 95320 
Hyundai Azera – 95910-3L010 Delphi SA3109700-00 Bosch 0 285 010 113 – 95320 
Hyundai Azera – 95910-3L100 Bosch 0 285 001 819 – 95320 
Hyundai Azera – 95910-3L150 – 95320 
Hyundai Azera – 95910-3L450 – 95320 
Hyundai Azera – 95910-3L460 Delphi SA3112800 Bosch 0 285 001 835 – 95320 
Hyundai Azera – 95910-3L500 Delphi SA3104100 Bosch 0 285 001 822 – 95320 
Hyundai Azera – 95910-3L560 Delphi SA3112900-00 Bosch 0 285 001 836 – 95320 
Hyundai Azera – 95910-3V000 – Infineon XC2361B-40F 
Hyundai Azera – 95910-3V050 – Infineon XC2361B-40F / XC2361A-72F 
Hyundai Azera – 95910-3V200 – Infineon XC2361B-40F 
Hyundai Azera – 95910-3V300 – Infineon XC2361B-40F 
Hyundai Azera – 95910-3V450 – Infineon XC2361B-40F 
Hyundai Azera – 95910-3V500 – Infineon XC2361B-40F 
Hyundai Coupe – 95910-2C100 – 68HC11E20 
Hyundai Coupe – 95910-2C200 – 68HC11E9 
Hyundai Coupe – 95910-2C300 – 9S12DG128 
Hyundai Coupe – 95910-2C400 – 9S12DT128 
Hyundai Coupe – 95910-2C500 – 9S12DG128 
Hyundai Coupe – 95910-2C700 – MC9S12DT128 
Hyundai Creta / ix25 / Cantus – 95910-A0000 – Infineon XC2361A-56F 
Hyundai Creta / ix25 / Cantus – 95910-A0050 – Infineon 
Hyundai Creta / ix25 / Cantus – 95910-A0500 – Infineon XC2361A-56F 
Hyundai Creta / ix25 / Cantus – 95910-A0700 – Infineon XC2361A-56F 
Hyundai Creta / ix25 / Cantus – 95910-D7110 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Creta / ix25 / Cantus – 95910-D8110 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Creta / ix25 / Cantus – 95910-M0000 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Creta / ix25 / Cantus – 95910-M0100 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Creta / ix25 / Cantus – 95910-M4200 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Elantra – 95910-2D100 – 68HC908AS60 
Hyundai Elantra – 95910-2D300 – 68HC908AS60 
Hyundai Elantra – 95910-2D350 – 68HC908AS60 
Hyundai Elantra – 95910-2D500 Delphi 09384969 – 68HC908AS60 
Hyundai Elantra – 95910-2D650 Breed – 95160 
Hyundai Elantra – 95910-2D700 Delphi 12232969 – 68HC908AS60 
Hyundai Elantra – 95910-2D710 Delphi 12232979 – 68HC908AS60 
Hyundai Elantra – 95910-2D720 Delphi – 68HC908AS60 
Hyundai Elantra – 95910-2D730 Delphi 12233029 – 68HC08AS20 
Hyundai Elantra – 95910-2H000 Mobis – 25640 
Hyundai Elantra – 95910-2H100 Mobis – 25640 
Hyundai Elantra – 95910-2H200 Mobis – 25640 
Hyundai Elantra – 95910-2H500 Mobis – 25640 
Hyundai Elantra – 95910-2L020 Mobis 2L959-10020 – 25640 
Hyundai Elantra – 95910-2L030 Mobis 2L959-10030 – 25640 
Hyundai Elantra – 95910-2L040 Mobis 2L959-10040 – 25640 
Hyundai Elantra – 95910-2L050 Mobis 2L959-10050 – 25640 
Hyundai Elantra – 95910-2L060 Mobis 2L959-10060 – 25640 
Hyundai Elantra – 95910-2L120 Mobis 2L959-10120 – 25640 
Hyundai Elantra – 95910-2L130 Mobis 2L959-10130 – 25640 
Hyundai Elantra – 95910-2L200 Mobis 2L959-10200 – 25640 
Hyundai Elantra – 95910-2L250 Mobis 2L959-10250 – 25640 
Hyundai Elantra – 95910-3X000 Mobis 3X959-10000 – 95128 
Hyundai Elantra – 95910-3X010 Mobis 3X959-10010 Continental 5WK44352 – 95128 
Hyundai Elantra – 95910-3X050 Mobis 3X959-10050 Continental 5WK44353 – 95128 
Hyundai Elantra – 95910-3X060 Mobis 3X959-10060 Continental 5WK44353 – 95128 
Hyundai Elantra – 95910-3X070 Mobis 3X959-10070 Continental 5WK44937 – 95128 
Hyundai Elantra – 95910-3X100 Mobis 3X959-10100 – 95128 
Hyundai Elantra – 95910-3X200 Mobis 3X959-10200 – 95128 
Hyundai Elantra – 95910-3X600 Mobis 3X959-10600 Continental 5WK44936 – 95128 
Hyundai Elantra – 95910-3X700 Mobis 3X959-10700 – 95128 
Hyundai Elantra – 95910-3X800 Mobis 3X959-10800 – 95128 
Hyundai Elantra – 95910-3Y000 Mobis 3Y959-10000 Continental 5WK44354 – 25128 
Hyundai Elantra – 95910-3Y010 Mobis 3Y959-10010 Continental 5WK44354 – 25128 
Hyundai Elantra – 95910-3Y600 Mobis 3Y959-10600 Continental 5WK44938 – 25128 
Hyundai Elantra – 95910-A5100 Mobis A5959-10100 – 95128 
Hyundai Elantra – 95910-A5150 Mobis A5959-10150 – 95128 
Hyundai Elantra – 95910-A5300 Mobis A5959-10300 – 95128 
Hyundai Elantra – 95910-A5600 Mobis A5959-10600 – 25256 
Hyundai Elantra – 95910-F2000 Mobis F2959-10000 – 95256 
Hyundai Elantra – 95910-F2100 Mobis F2959-10100 – 95256 
Hyundai Elantra – 95910-F2200 Mobis F2959-10200 – 95256 
Hyundai Elantra – 95910-F2300 Mobis F2959-10300 – 95256 
Hyundai Elantra – 95910-F2400 Mobis F2959-10400 – 95256 
Hyundai Elantra – 95910-F2500 Mobis F2959-10500 – 95256 
Hyundai Elantra – 95910-F2850 Mobis F2959-10850 – 95256 
Hyundai Elantra – 95910-G3000 Mobis G3959-10000 Bosch 0 285 013 172 – 95256 
Hyundai Elantra – 95910-G3000 Mobis G3959-10000 Bosch 0 285 013 172 – Renesas RH850 R7F7010643 
Hyundai Elantra – 95910-G3001 Mobis G3959-10001 Bosch 0 285 014 239 – 95256 
Hyundai Elantra – 95910-G3001 Mobis G3959-10001 Bosch 0 285 014 239 – Renesas RH850 R7F7010643 
Hyundai Elantra – 95910-G3100 Mobis G3959-10100 Bosch 0 285 014 139 – 95256 
Hyundai Elantra – 95910-G3100 Mobis G3959-10100 Bosch 0 285 014 139 – Renesas RH850 R7F7010643 
Hyundai Elantra – 95910-G4000 Mobis G4959-10000 Bosch 0 285 013 238 – 95256 
Hyundai Elantra – 95910-G4000 Mobis G4959-10000 Bosch 0 285 013 238 – Renesas RH850 R7F7010643 
Hyundai Elantra – 95910-G4100 Mobis G4959-10100 Bosch 0 285 013 248 – 95256 
Hyundai Elantra – 95910-G4100 Mobis G4959-10100 Bosch 0 285 013 248 – Renesas RH850 R7F7010643 
Hyundai Entourage – 95910-4D100 Mobis – 25640 
Hyundai Entourage – 95910-4D850 Mobis – 25640 
Hyundai Equus – 95910-3B150 Siemens 5WK42995 – 95080 
Hyundai Equus – 95910-3B160 Siemens 5WY66001 – 95080 
Hyundai Equus – 95910-3B260 Siemens 5WY66002 – 95080 
Hyundai Equus – 95910-3B270 Siemens 5WY66025 – 95080 
Hyundai Equus – 95910-3B460 Siemens – 95080 
Hyundai Equus – 95910-3B470 Siemens 5WY66027 – 95080 
Hyundai Equus – 95910-3N000 Delphi SA3112500-00 Bosch 0 285 010 174 v1.3 – 95640 
Hyundai Equus – 95910-3N010 Delphi SA3119700-00 Bosch 0 285 010 988 – 95640 
Hyundai Equus – 95910-3N200 Delphi SA3118600-00 Bosch 0 285 010 747 – 95640 
Hyundai Equus – 95910-3N250 6249994 Bosch 0 285 011 632 – 95640 
Hyundai Equus – 95910-3N500 – SPC560P50 
Hyundai Galloper – HR806600 – 68HC05B16 
Hyundai Genesis – 95910-2M000 Delphi SA3109800-00 Bosch 0 285 010 402 – 95640 
Hyundai Genesis – 95910-2M100 Delphi SA3109900-00 Bosch 0 285 010 181 – 95640 
Hyundai Genesis – 95910-2M150 AAKBK011100 Bosch 0 285 011 055 – 95640 
Hyundai Genesis – 95910-2M200 Delphi SA3110000-00 Bosch 0 285 010 180 – 95640 
Hyundai Genesis – 95910-2M250 AAKBK011200 Bosch 0 285 011 054 – 95640 
Hyundai Genesis – 95910-2M260 6249993 Bosch 0 285 011 630 – 95640 
Hyundai Genesis – 95910-3M100 Delphi SA3106300-00 Bosch 0 285 001 914 – 95320 
Hyundai Genesis – 95910-3M150 Delphi SA3118100-00 Bosch 0 285 010 736 – 95640 
Hyundai Genesis – 95910-3M250 SA3118000 Bosch 0 285 010 859 – 95640 
Hyundai Genesis – 95910-3M300 Delphi SA3106500-00 Bosch 0 285 001 935 – 95320 
Hyundai Genesis – 95910-3M350 6249995 Bosch 0 285 011 631 – 95640 
Hyundai Genesis – 95910-3M500 Delphi SA3106700-00 Bosch 0 285 001 951 – 95320 
Hyundai Genesis – 95910-B1000 – Infineon 
Hyundai Genesis – 95910-B1100 – Infineon 
Hyundai Genesis – 95910-B1200 – Infineon 
Hyundai Genesis – 95910-B1250 – Infineon 
Hyundai Genesis – 95910-B1500 – Infineon 
Hyundai Getz – 95910-1C000 – 24lc04 
Hyundai Getz – 95910-1C010 – 24lc04 
Hyundai Getz – 95910-1C100 TRW – 24lc04 
Hyundai Getz – 95910-1C110 Mobis – 24lc04 
Hyundai Getz – 95910-1C150 Mobis – 25320 
Hyundai Getz – 95910-1C200 TRW – 24lc04 
Hyundai Getz – 95910-1C250 Mobis – 25320 
Hyundai Getz – 95910-1C260 Mobis – 25320 
Hyundai Getz – 95910-1C270 Mobis – 25320 
Hyundai Getz – 95910-1C600 Mobis – 24lc04 
Hyundai Getz – 95910-1C650 Mobis – 25320 
Hyundai Getz – 95910-1C750 Mobis – 25320 
Hyundai Getz – 95910-1C770 Mobis – 25320 
Hyundai Getz – 95910-1C780 Mobis – 25320 
Hyundai Getz – 95910-1E150 Mobis – 25640 
Hyundai Grandeur – 95910-3L050 Delphi SA3103700-00 Bosch 0 285 001 833 – 95320 
Hyundai Grandeur – 95910-3L060 Delphi SA3112700-00 Bosch 0 285 001 834 – 95320 
Hyundai Grandeur – 95910-3L150 – 95320 
Hyundai Grandeur – 95910-3L450 Delphi SA3104000-00 Bosch 0 285 001 821 – 95320 
Hyundai Grandeur – 95910-3L460 Delphi SA3112800 Bosch 0 285 001 835 – 95320 
Hyundai Grandeur – 95910-3L500 Delphi SA3104100 Bosch 0 285 001 822 – 95320 
Hyundai Grandeur – 95910-3L560 Delphi SA3112900 Bosch 0 285 001 836 – 95320 
Hyundai Grandeur – 95910-3V000 – Infineon XC2361B-40F 
Hyundai Grandeur – 95910-3V200 – Infineon XC2361B-40F 
Hyundai Grandeur – 95910-3V250 – Infineon XC2361B-40F 
Hyundai Grandeur – 95910-3V450 – Infineon XC2361B-40F 
Hyundai Grandeur – 95910-3V500 – Infineon XC2361B-40F 
Hyundai Grandeur – 95910-E7100 – Infineon 
Hyundai Grandeur – 95910-M9000 – Infineon 
Hyundai H1 – 95900-4A301 – 68HC05B16 
Hyundai H1 – 95900-4A500 – 68HC08B16 
Hyundai H1 – 95910-4H080 – Infineon XC2361-72F 
Hyundai H1 – 95910-4H500 Delphi SA3107100-00 Bosch 0 285 001 924 – 95320 
Hyundai H1 – 95910-4H600 SA3107200-00 Bosch 0 285 001 925 – 95320 
Hyundai H100 / Porter – 95910-4F000 Mobis 4F959-10000 – 95128 
Hyundai H100 / Porter – 95910-4F200 Mobis 4F959-10200 – 95128 
Hyundai H100 / Porter – 95910-4H700 Delphi SA3107500-00 Bosch 0 285 010 025 – 95320 
Hyundai HB20 – 95910-1S000 TRW – 95256 
Hyundai i10 – 95910-0X000 Siemens 5WK43793 – 95640 
Hyundai i10 – 95910-0X100 Siemens 5WK43794 – 95640 
Hyundai i10 – 95910-0X150 Siemens 5WK44086 – 95640 
Hyundai i10 – 95910-0X200 Siemens 5WK43795 – 95640 
Hyundai i10 – 95910-0X500 Siemens – 95640 
Hyundai i10 – 95910-0X600 Siemens – 95640 
Hyundai i10 – 95910-0X700 Siemens 5WK43798 – 95640 
Hyundai i10 – 95910-B4000 – Infineon XC2361A-56F 
Hyundai i10 – 95910-B9250 – Infineon 
Hyundai i20 – 95910-1J000 – 95640 
Hyundai i20 – 95910-1J100 – 95640 
Hyundai i20 – 95910-1J200 – 95640 
Hyundai i20 – 95910-1J300 Mobis Continental 5WK43927 – 95640 
Hyundai i20 – 95910-1J400 – 95640 
Hyundai i20 – 95910-1K100 – MAC7242 
Hyundai i20 – 95910-C7000 Mobis C7959-10000 – SPC560P50 
Hyundai i20 – 95910-C7010 Mobis C7959-10010 – SPC560P50 
Hyundai i20 – 95910-C7110 – SPC560P50L3 
Hyundai i20 – 95910-C8000 Mobis C8959-10000 – SPC560P50 
Hyundai i20 – 95910-C8100 Mobis C8959-10100 – SPC560P50 
Hyundai i20 – 95910-C8200 Mobis C8959-10200 – SPC560P50 
Hyundai i20 – 95910-C8210 Mobis C8959-10210 – SPC560P50 
Hyundai i20 – 95910-C8500 Mobis C8959-10500 – SPC560P50L3 
Hyundai i30 – 95610-A6200 TRW A6959-10200 – 25256 
Hyundai i30 – 95910-2L010 Mobis 2L959-10010 – 25640 
Hyundai i30 – 95910-2L020 Mobis 2L959-10020 – 25640 
Hyundai i30 – 95910-2L030 Mobis 2L959-10030 – 25640 
Hyundai i30 – 95910-2L040 Mobis 2L959-10040 – 25640 
Hyundai i30 – 95910-2L050 Mobis 2L959-10050 – 25640 
Hyundai i30 – 95910-2L060 Mobis 2L959-10060 – 25640 
Hyundai i30 – 95910-2L120 Mobis 2L959-10120 – 25640 
Hyundai i30 – 95910-2L130 Mobis 2L959-10130 – 25640 
Hyundai i30 – 95910-2L150 Mobis 2L959-10150 – 95640 
Hyundai i30 – 95910-2L200 Mobis 2L959-10200 – 25640 
Hyundai i30 – 95910-2L250 Mobis 2L959-10250 – 25640 
Hyundai i30 – 95910-2R000 Mobis 2R959-10000 – 25640 
Hyundai i30 – 95910-2R100 Mobis 2R959-10100 – 25640 
Hyundai i30 – 95910-2R200 Mobis 2R959-10200 – 25640 
Hyundai i30 – 95910-A2300 TRW A2959-10300 – 95256 
Hyundai i30 – 95910-A5200 Mobis A5959-10200 – 95128 
Hyundai i30 – 95910-A5300 Mobis A5959-10300 – 95128 
Hyundai i30 – 95910-A5350 Mobis A5959-10350 – 95128 
Hyundai i30 – 95910-A5400 Mobis A5959-10400 – 95128 
Hyundai i30 – 95910-A5450 Mobis A7959-10450 – 95128 
Hyundai i30 – 95910-A5800 Mobis A5959-10800 – 25256 
Hyundai i30 – 95910-A5900 Mobis A5959-10900 – 25256 
Hyundai i30 – 95910-A6000 TRW A6959-10000 – 25256 
Hyundai i30 – 95910-A6010 TRW A6959-10010 – 25256 
Hyundai i30 – 95910-A6100 TRW A6959-10100 – 25256 
Hyundai i30 – 95910-A6110 TRW A6959-10110 – 95256 
Hyundai i30 – 95910-A6300 TRW A6959-10300 – 25256 
Hyundai i30 – 95910-G2400 Mobis G2959-10400 – 25256 
Hyundai i30 – 95910-G3000 Mobis G3959-10000 Bosch 0 285 013 172 – 95256 
Hyundai i30 – 95910-G3000 Mobis G3959-10000 Bosch 0 285 013 172 – Renesas RH850 R7F7010643 
Hyundai i30 – 95910-G3001 Mobis G3959-10001 Bosch 0 285 014 239 – 95256 
Hyundai i30 – 95910-G3001 Mobis G3959-10001 Bosch 0 285 014 239 – Renesas RH850 R7F7010643 
Hyundai i30 – 95910-G3100 Mobis G3959-10100 Bosch 0 285 014 139 – 95256 
Hyundai i30 – 95910-G3100 Mobis G3959-10100 Bosch 0 285 014 139 – Renesas RH850 R7F7010643 
Hyundai i30 – 95910-G4000 Mobis G4959-10000 Bosch 0 285 013 238 – 95256 
Hyundai i30 – 95910-G4000 Mobis G4959-10000 Bosch 0 285 013 238 – Renesas RH850 R7F7010643 
Hyundai i30 – 95910-G4100 Mobis G4959-10100 Bosch 0 285 013 248 – 95256 
Hyundai i30 – 95910-G4100 Mobis G4959-10100 Bosch 0 285 013 248 – Renesas RH850 R7F7010643 
Hyundai i40 – 95910-3Z100 Mobis 3Z959-10100 – 95128 
Hyundai i40 – 95910-3Z200 Mobis 3Z959-10200 – 95128 
Hyundai i40 – 95910-3Z300 Mobis 3Z959-10300 – 95128 
Hyundai Ioniq – 95910-G2000 Mobis G2959-10000 – 95256 
Hyundai Ioniq – 95910-G2300 Mobis G2959-10300 – 95256 
Hyundai ix35 – 95910-2S000 Delphi 28170616 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S000 Delphi 28267123 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S000 Delphi 28309523 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S000 Delphi 28322886 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S100 Delphi 28170613 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S100 Delphi 28267127 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S100 Delphi 28309526 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S100 Delphi 28322889 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S150 Delphi 28401084 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S150 Delphi 28417303 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S200 Delphi 28170610 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S200 Delphi 28267131 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S200 Delphi 28309529 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S250 Delphi – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S350 Delphi 28405702 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S500 Delphi – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S600 Delphi 28266940 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S650 Delphi 28405705 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S650 Delphi 28417311 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S700 Delphi 28309693 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S750 Delphi 28394001 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S750 Delphi 28405696 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S750 Delphi 28417305 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S800 Delphi 28322883 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2S850 Delphi 28366908 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2Y000 Delphi 28214576 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2Y100 Delphi 28267134 – 95320 
Hyundai ix35 – 95910-2Y100 Delphi 28309534 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2Y150 Delphi 28375111 – 95320 
Hyundai ix35 – 95910-2Y200 Delphi 28405728 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2Y200 Delphi 28417315 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2Y250 Delphi 28405733 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2Y250 Delphi 28417317 – 95320 
Hyundai ix35 – 95910-2Y300 Delphi 28405725 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2Y300 Delphi 28417313 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2Z000 Delphi 28258130 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2Z100 Delphi 28258135 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2Z200 Delphi 28258138 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2Z500 Delphi 28405743 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2Z600 Delphi 28405755 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-2Z700 Delphi 28405758 – 25320 
Hyundai ix35 – 95910-D3000 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix35 – 95910-D3010 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix35 – 95910-D3020 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix35 – 95910-D3130 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix35 – 95910-D3200 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix35 – 95910-D3300 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix35 – 95910-D3400 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix35 – 95910-D3410 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix35 – 95910-D3420 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix35 – 95910-D3430 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix35 – 95910-D7100 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix35 – 95910-D7130 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix35 – 95910-D7200 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix35 – 95910-D7210 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix35 – 95910-D7230 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix35 – 95910-F8110 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix35 – 95910-F9100 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-0W000 Delphi SA3104800 Bosch 0 285 001 826 – 95320 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-0W100 Delphi SA3114500-00 Bosch 0 285 010 626 – 95640 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-26000 5WK42947 – 68HC05B16 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-26100 Siemens 5WK42951 – 68HC05B16 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-26200 Siemens 5WK42952 – 68HC05B16 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-26200 Siemens 5WK42952 – 95080 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-26500 Siemens 5WK43043 – 68HC05B16 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-26500 Siemens 5WK43043 – 95080 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-26600 Siemens 5WK43044 – 68HC05B16 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-26600 Siemens 5WK43044 – 95080 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-26700 Siemens 5WK43045 – 68HC11E9 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-26700 Siemens 5WK43045 – 95080 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-27350 – 68HC05B16 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-29750 – 68HC05B16 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-2B070 Delphi SA3108700-00 Bosch 0 285 010 114 – 95320 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-2B080 Delphi SA3114600 Bosch 0 285 010 624 – 95640 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-2B100 Delphi SA3105200-00 Bosch 0 285 001 842 – 95320 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-2B170 Delphi SA3108800 Bosch 0 285 010 117 – 95320 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-2B180 Delphi SA3116100 Bosch 0 285 010 625 – 95640 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-2B270 – 95320 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-2B400 Delphi SA3105100 Bosch 0 285 001 827 – 95320 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-2B470 Delphi SA3109100 Bosch 0 285 010 116 – 95320 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-2B580 Delphi SA3118700 Bosch 0 285 010 739 – 95640 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-2B600 Delphi SA3105500 Bosch 0 285 001 845 – 95320 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-2B670 Delphi SA3109300 Bosch 0 285 010 120 – 95320 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-2B700 Delphi SA3105600-00 Bosch 0 285 010 846 – 95320 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-2B770 Bosch 0 285 010 121 – 95320 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-2B900 Bosch – 95320 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-2B970 Delphi SA3109600 Bosch 0 285 010 123 – 95320 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-2W000 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-2W080 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-2W100 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-2W300 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-2W380 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-2W500 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-2W580 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-4Z000 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-4Z100 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-4Z180 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-4Z260 – Infineon 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-A0800 – Infineon 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-A1100 – Infineon 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-A1600 – Infineon 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-B8050 – Infineon 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-B8300 – Infineon 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-B8500 – Infineon 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-B8880 – Infineon 
Hyundai ix45 / Santa Fe – 95910-C5700 – Infineon 
Hyundai ix55 – 95910-3J000 Autoliv – 95320 
Hyundai ix55 – 95910-3J100 Autoliv – 95320 
Hyundai ix55 – 95910-3J200 Autoliv – 95320 
Hyundai ix55 – 95910-3J300 Autoliv – 95320 
Hyundai ix55 – 95910-3J400 Autoliv – 95320 
Hyundai ix55 – 95910-3J500 Autoliv – 95320 
Hyundai ix55 – 95910-3J500 Autoliv 606231005E – 95320 
Hyundai ix55 – 95910-3J500 Autoliv 606231005G – 95320 
Hyundai ix55 – 95910-3J600 Autoliv – 95320 
Hyundai ix55 – 95910-3J900 Autoliv – 95320 
Hyundai Kona – 95910-J9000 TRW 337139-107 – 95256 
Hyundai Kona – 95910-J9100 TRW 337139-110 – 95256 
Hyundai Kona – 95910-J9200 TRW 337139-103 – 95256 
Hyundai Kona – 95910-J9300 TRW 337139-104 – 95256 
Hyundai Matrix – 95910-10000 – 9s12DG128 
Hyundai Matrix – 95910-10010 – 9s12DG128 
Hyundai Matrix – 95910-10100 – 9S12DG128 
Hyundai Matrix – 95910-10110 – 9S12DG128 
Hyundai Matrix – 95910-10200 – 9s12DG128 
Hyundai Matrix – 95910-10210 – 9S12DG128 
Hyundai Matrix – 95910-17000 – 68HC08AS32 
Hyundai Matrix – 95910-17050 – 68HC08AS32 
Hyundai Matrix – 95910-17100 Delphi 12210169 – 68HC08AS32 
Hyundai Matrix – 95910-17150 Delphi 28035844 – 68HC08AS32 
Hyundai Matrix – 95910-17250 – 68HC08AS32 
Hyundai Matrix – 95910-17600 Delphi 12210199 – 68HC08AS32 
Hyundai Matrix – 95910-17650 Delphi 21004122 – 68HC08AS32 
Hyundai Matrix – 95910-17750 Delphi 21004123 – 68HC08AS20 
Hyundai Solaris – 95910-1R000 Delphi 28296873 – 25320 
Hyundai Solaris – 95910-1R000 Delphi 28319791 – 25320 
Hyundai Solaris – 95910-1R100 Delphi 28296876 – 25320 
Hyundai Solaris – 95910-H5000 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Solaris – 95910-H5200 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Solaris – 95910-H6000 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Sonata – 95910-0A000 Mobis – 25640 
Hyundai Sonata – 95910-0A010 Mobis – 25640 
Hyundai Sonata – 95910-38200 Siemens 5WK4256 – 68HC11E9 
Hyundai Sonata – 95910-3D000 Siemens 5WK43065 – 95080 
Hyundai Sonata – 95910-3D100 Siemens – 95080 
Hyundai Sonata – 95910-3D200 Siemens 5WK43067 – 95080 
Hyundai Sonata – 95910-3K000 Mobis – 25640 
Hyundai Sonata – 95910-3K010 Mobis 3K959-10010 – 25640 
Hyundai Sonata – 95910-3K100 Mobis – 25640 
Hyundai Sonata – 95910-3K110 Mobis 3K959-10110 – 25640 
Hyundai Sonata – 95910-3K200 Mobis – 25640 
Hyundai Sonata – 95910-3K210 Mobis 3K959-10210 – 25640 
Hyundai Sonata – 95910-3K300 Mobis – 25640 
Hyundai Sonata – 95910-3K400 Mobis – 25640 
Hyundai Sonata – 95910-3K410 Mobis – 25640 
Hyundai Sonata – 95910-3K500 Mobis – 25640 
Hyundai Sonata – 95910-3Q000 Mobis 3Q959-10000 – 95256 
Hyundai Sonata – 95910-3Q010 Mobis 3Q959-10010 – 95256 
Hyundai Sonata – 95910-3Q110 Mobis 3Q959-10110 – 95256 
Hyundai Sonata – 95910-3Q150 Mobis 3Q959-10150 – 95256 
Hyundai Sonata – 95910-3S000 Mobis 3S959-10000 – 95256 
Hyundai Sonata – 95910-3S010 Mobis 3S959-10010 – 95256 
Hyundai Sonata – 95910-3S020 Mobis 3S959-10020 – 95128 
Hyundai Sonata – 95910-3S100 Mobis 3S959-10100 – 95256 
Hyundai Sonata – 95910-3S110 Mobis 3S959-10110 – 95256 
Hyundai Sonata – 95910-3S120 Mobis 3S959-10120 – 95128 
Hyundai Sonata – 95910-3S210 Mobis 3S959-10210 – 95256 
Hyundai Sonata – 95910-3S220 Mobis 3S959-10220 – 95128 
Hyundai Sonata – 95910-3S300 Mobis 3S959-10300 – 95256 
Hyundai Sonata – 95910-4Q100 – 95256 
Hyundai Sonata – 95910-4R000 Mobis 4R959-10100 – 95256 
Hyundai Sonata – 95910-4R010 Mobis 4R959-10010 – 95256 
Hyundai Sonata – 95910-4R100 Mobis 4R959-10100 – 95256 
Hyundai Sonata – 95910-C1000 Mobis C1959-10000 – 25256 
Hyundai Sonata – 95910-C1100 Mobis C1959-10100 – 95256 
Hyundai Sonata – 95910-C1150 Mobis C1959-10150 – 25256 
Hyundai Sonata – 95910-C1170 Mobis C1959-10170 – 25256 
Hyundai Sonata – 95910-C1200 Mobis C1959-10200 – 25256 
Hyundai Sonata – 95910-C1300 Mobis C1959-10300 – 25256 
Hyundai Sonata – 95910-C1700 Mobis C1959-10700 – 25256 
Hyundai Sonata – 95910-C2000 Mobis C2959-10000 – 25256 
Hyundai Sonata – 95910-C2100 Mobis C2959-10010 – 25256 
Hyundai Sonata – 95910-E6100 Mobis E6959-10100 – 25256 
Hyundai Sonata – 95910-E6110 Mobis E6959-10110 – 25256 
Hyundai Sonata – 95910-E6300 Mobis E6959-10300 – 25256 
Hyundai Sonata – 95910-E6500 Mobis E6959-10500 – 25256 
Hyundai Starex – 95900-4A310 – 68HC05B16 
Hyundai Starex – 95900-4A401 – 68HC05B16 
Hyundai Starex – 95900-4A500 – 68HC05B16 
Hyundai Starex – 95910-4H500 Delphi SA3107100-00 Bosch 0 285 001 924 – 95320 
Hyundai Starex – 95910-4H600 Delphi SA3107200-00 Bosch 0 285 001 925 – 95320 
Hyundai Starex – 95910-4H700 Delphi SA3107500-00 Bosch 0 285 010 025 – 95320 
Hyundai Starex – 95910-4H800 Delphi SA3107600-00 Bosch 0 285 010 024 – 95320 
Hyundai Terracan – 95910-H1200 Sungwoo – 68HC11E20 
Hyundai Terracan – 95910-H1300 – 68HC11E20 
Hyundai Terracan – 95910-H1400 – 68HC11E20 
Hyundai Terracan – 95910-H1500 – 68HC11E20 
Hyundai Terracan – 95910-H1600 – 68HC11E20 
Hyundai Terracan – 95910-H1650 – 68HC11E20 
Hyundai Terracan – 95910-H1750 Delphi – 68HC11E20 
Hyundai Tiburon – 95910-27350 – 68HC05B16 
Hyundai Tiburon – 95910-2C100 – 68HC11E20 
Hyundai Tiburon – 95910-2C200 – 68HC11E20 
Hyundai Tiburon – 95910-2C300 – 9S12DG128 
Hyundai Tiburon – 95910-2C400 – 9S12DT128 
Hyundai Tiburon – 95910-2C500 – 9S12DG128 
Hyundai Tiburon – 95910-2C700 – MC9S12DT128 
Hyundai Tiburon – 95910-2E700 Bosch 4070934-4474 Delphi SA3102300-00 – 9S12DG128 
Hyundai Trajet – 95910-3A000 – 68HC11E9 
Hyundai Trajet – 95910-3A100 – 68HC11E20 
Hyundai Trajet – 95910-3A400 – 68HC11E20 
Hyundai Trajet – 95910-3A500 – 68HC11E9 
Hyundai Trajet – 95910-3A600 – 68HC11E20 
Hyundai Trajet – 95910-3A700 – 68HC11E9 
Hyundai Tucson – 95910-2E000 Bosch 407934-4404 Delphi SA3101300 – 9S12DG128 
Hyundai Tucson – 95910-2E100 Bosch 407934-4414 Delphi SA3101400 – 9S12DG128 
Hyundai Tucson – 95910-2E110 Bosch 407934-7280 Delphi SA3111400-00 – 9S12DG128 
Hyundai Tucson – 95910-2E200 Bosch 407934-4424 Delphi SA3101800 – 9S12DT128 
Hyundai Tucson – 95910-2E210 Bosch 407934-7290 Delphi SA3111500 – 9S12DT128B 
Hyundai Tucson – 95910-2E210 Bosch 407934-7290 Delphi SA3111500-00 – 9S12DT128B 
Hyundai Tucson – 95910-2E300 Bosch 407934-4434 Delphi – 9S12DG128 
Hyundai Tucson – 95910-2E310 Bosch 407934-7300 Delphi SA3111600 – 9S12DG128 
Hyundai Tucson – 95910-2E400 Bosch 407934-4444 Delphi SA3102000 – 9S12DG128 
Hyundai Tucson – 95910-2E410 Bosch 407934-7310 Delphi SA3111700-00 – 9S12DG128 
Hyundai Tucson – 95910-2E500 Bosch 407934-4454 Delphi SA3102110 – 9S12DG128 
Hyundai Tucson – 95910-2E510 Delphi SA3111800-00 Bosch 407934-7320 – 9S12DG128 
Hyundai Tucson – 95910-2E600 Bosch 407934-4464 – 9S12DB128 
Hyundai Tucson – 95910-2E600 Delphi SA3102200-00 Bosch 407934-4463 – 68HC9S12DB128B 
Hyundai Tucson – 95910-2E610 Bosch 407934-7330 Delphi SA3111900 – 9S12DG128 
Hyundai Tucson – 95910-2E700 Bosch 407934-4474 Delphi SA3102300 – 9S12DG128 
Hyundai Tucson – 95910-2E710 Bosch 407934-7340 Delphi SA3112000 – 9S12DG128 
Hyundai Tucson – 95910-2S000 Delphi 28170616 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S000 Delphi 28267123 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S000 Delphi 28309523 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S000 Delphi 28322886 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S100 Delphi 28170613 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S100 Delphi 28267127 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S100 Delphi 28309526 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S100 Delphi 28322889 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S150 Delphi 28401084 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S150 Delphi 28417303 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S200 Delphi 28170610 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S200 Delphi 28309529 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S250 Delphi – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S350 Delphi 28405702 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S500 Delphi – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S600 Delphi 28266940 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S600 Delphi 28309520 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S650 Delphi 28405705 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S650 Delphi 28417311 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S700 Delphi 28309693 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S750 Delphi 28394001 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S750 Delphi 28405696 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S750 Delphi 28417305 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S800 Delphi 28322883 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-2S850 Delphi 28366908 – 25320 
Hyundai Tucson – 95910-D3000 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Tucson – 95910-D3010 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Tucson – 95910-D3020 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Tucson – 95910-D3130 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Tucson – 95910-D3200 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Tucson – 95910-D3250 – Infineon 
Hyundai Tucson – 95910-D3300 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Tucson – 95910-D3400 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Tucson – 95910-D3410 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Tucson – 95910-D3600 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Tucson – 95910-D3950 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Tucson – 95910-D7100 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Tucson – 95910-D7130 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Tucson – 95910-D7200 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Tucson – 95910-D7210 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Tucson – 95910-D7230 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Tucson – 95910-F8110 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Tucson – 95910-F9100 – Infineon XC2361A-72F 
Hyundai Veloster – 95910-2V000 Delphi 28280415 – 25320 
Hyundai Veloster – 95910-2V010 Delphi 28320032 – 25320 
Hyundai Veloster – 95910-2V020 Delphi – 25320 
Hyundai Veloster – 95910-2V030 Delphi 28400435 – 25320 
Hyundai Veloster – 95910-2V030 Delphi 28419463 – 25320 
Hyundai Veloster – 95910-2V040 Delphi 28461519 – NEC uPD70F36xx V850 
Hyundai Veloster – 95910-2V050 Delphi – NEC uPD70F36xx V850 
Hyundai Veloster – 95910-2V100 Delphi – 25320 
Hyundai Veloster – 95910-2V150 Delphi 28461491 – NEC uPD70F36xx V850 
Hyundai Veloster – 95910-2V200 Delphi 28312634 – 25320 
Hyundai Veloster – 95910-2V200 Delphi 28336370 – 25320 
Hyundai Veloster – 95910-2V200 Delphi 28400429 – 25320 
Hyundai Veloster – 95910-2V200 Delphi 28419454 – 25320 
Hyundai Veloster – 95910-2V250 Delphi 28461504 – NEC uPD70F36xx V850 
Hyundai Veloster – 95910-2V300 Delphi 28322876 – 25320 
Hyundai Veloster – 95910-2V350 Delphi 28461507 – NEC uPD70F36xx V850 
Hyundai Veloster – 95910-J3100 – 25256 
Hyundai Veracruz – 95910-3J000 Autoliv – 95320 
Hyundai Veracruz – 95910-3J100 Autoliv – 95320 
Hyundai Veracruz – 95910-3J200 Autoliv 606231007B – 95320 
Hyundai Veracruz – 95910-3J300 Autoliv – 95320 
Hyundai Veracruz – 95910-3J400 Autoliv – 95320 
Hyundai Veracruz – 95910-3J500 Autoliv 606231005B – 95320 
Hyundai Veracruz – 95910-3J500 Autoliv 606231005E – 95320 
Hyundai Veracruz – 95910-3J500 Autoliv 606231005G – 95320 
Hyundai Veracruz – 95910-3J600 Autoliv 611257500B – 95320 
Hyundai Veracruz – 95910-3J600 Autoliv 611257500C – 95320 
Hyundai Veracruz – 95910-3J900 Autoliv 606231006B – 95320 
Hyundai Verna – 95910-0U000 Mobis 0U959-10000 – 95128 
Hyundai Verna – 95910-0U100 Mobis 0U959-10100 – 95128 
Hyundai Verna – 95910-0U200 Mobis 0U959-10200 – 95128 
Hyundai Verna – 95910-1E000 Mobis 1E959-10000 – 95640 
Hyundai Verna – 95910-1E100 Mobis 2E959-10100 – 95640 
Hyundai Verna – 95910-2H000 Mobis 2H959-10000 – 95640 
Hyundai Verna – 95910-2H200 Mobis 2H959-10200 – 95640 
Hyundai XG30 – 95910-39800 Siemens 5WK43214 – 95080 
Hyundai XG30 – 95910-39900 Siemens 5WK43215 – 95080 
Hyundai XG30 – 95910-3C200 – 68HC11E9 
Hyundai XG30 – 95910-3C400 – 68HC11E9 


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *