تعمیر انواع یونیت های ایربگ، تعمیر و ریست یونیت ایربگ، تعمیر دامپ ایربگ در کلینیک فوق تخصصی تعمیر خودرو autoxdiag

Dodge Avenger – P56054100AB – 25640 
Dodge Avenger – P56054110AB – 25640 
Dodge Avenger – P56054111AA – 25640 
Dodge Avenger – P68148050AA – 95256 
Dodge Avenger – P68148050AB – 95256 
Dodge Avenger – P68148052AB – 95256 
Dodge Avenger – P68186180AB – 95256 
Dodge Avenger – P68186180AC – 95256 
Dodge Caliber – 68002372AA Bosch 0 285 010 053 – 95320 
Dodge Caliber – P04672501AD – 25640 
Dodge Caliber – P04672501AE – 25640 
Dodge Caliber – P04672501AF – 25640 
Dodge Caliber – P04672603AE – 25640 
Dodge Caliber – P04672603AH – 25640 
Dodge Caliber – P04896137AF – 25640 
Dodge Caliber – P04896617AC – 25640 
Dodge Caliber – P04896617AE – 25640 
Dodge Caliber – P04896621AD – 25640 
Dodge Caliber – P04896621AE – 25640 
Dodge Caliber – P56054200AF – 95256 
Dodge Caliber – P68069304AA – 95256 
Dodge Caliber – P68074301AB – 95256 
Dodge Caliber – P68148034AA – 95256 
Dodge Caliber – TMD175438342 Bosch 0 285 001 762 – 95320 
Dodge Caravan (Grand Caravan) – 56054223AA Continental 5WK44118 – 95128 
Dodge Caravan (Grand Caravan) – 56054223AB Continental 5WK44118 – 95128 
Dodge Caravan (Grand Caravan) – 68062118AF Continental 5WY86930 – 95128 
Dodge Caravan (Grand Caravan) – 68062118AG Continental – 95128 
Dodge Caravan (Grand Caravan) – 68062118AG Continental 5WY86930 – 95128 
Dodge Caravan (Grand Caravan) – 68063119AF Continental 5WY86940 – 95128 
Dodge Caravan (Grand Caravan) – 68105432AF Continental 5WY89350 – SPC560P50L3 
Dodge Caravan (Grand Caravan) – 68105432AH Continental – SPC560P50L3 
Dodge Caravan (Grand Caravan) – 68233535AA Continental 5WY89350 – SPC560P50L3 
Dodge Caravan (Grand Caravan) – 68233535AC Continental 5WY89350 – SPC560P50L3 
Dodge Caravan (Grand Caravan) – 68371578AB Continental – SPC560P50L3 
Dodge Caravan (Grand Caravan) – TMD146438733 Bosch 0 285 001 799 – 95320 
Dodge Caravan (Grand Caravan) – TMD161534949 Bosch 0 285 001 754 – 95320 
Dodge Caravan (Grand Caravan) – TMD198642922 – 95320 
Dodge Challenger – 56054092AH Bosch 0 285 011 411 – 95128 
Dodge Challenger – 68204695AG Bosch 0 285 013 012 – 95128 
Dodge Challenger – 68204700AF Bosch 0 285 012 711 – 95128 
Dodge Challenger – 68204700AG Bosch 0 285 013 014 – 95128 
Dodge Challenger – 68256826AC Bosch 0 285 013 016 – 95128 
Dodge Challenger – 68297881AA Bosch 0 285 013 254 – 95128 
Dodge Challenger – 68297882AA Bosch 0 285 013 256 – 95128 
Dodge Challenger – 68316747AB Bosch 0 285 013 690 – 95128 
Dodge Challenger – 68316748AB Bosch 0 285 013 692 – 95128 
Dodge Challenger – 68316749AB Bosch 0 285 013 694 – 95128 
Dodge Challenger – 68371751AA Bosch 0 285 014 272 – 95128 
Dodge Charger – 04896098AE Bosch 0 285 010 392 – 95128 
Dodge Charger – 04896098AG Bosch 0 285 010 603 – 95128 
Dodge Charger – 04896372AA Bosch 0 285 010 005 – 95320 
Dodge Charger – 05081041AF Bosch 0 285 001 749 – 95320 
Dodge Charger – 56038943AG Bosch 0 285 011 408 – 95128 
Dodge Charger – 56054077AG Bosch 0 285 011 073 – 95128 
Dodge Charger – 56054077AI Bosch 0 285 011 299 – 95128 
Dodge Charger – 56054077AJ Bosch 0 285 011 468 – 95128 
Dodge Charger – 56054087AC Bosch 0 285 010 606 – 95128 
Dodge Charger – 68105432AF Continental 5WY89350 – SPC560P50L3 
Dodge Charger – 68204695AF Bosch 0 285 012 709 – 95128 
Dodge Charger – 68226172AD Bosch 0 285 013 042 – 95128 
Dodge Charger – 68226173AC Bosch 0 285 012 344 – 95128 
Dodge Charger – 68226173AD Bosch 0 285 013 110 – 95128 
Dodge Charger – 68226173AE Bosch 0 285 013 188 – 95128 
Dodge Charger – 68226174AF Bosch 0 285 013 192 – 95128 
Dodge Charger – 68297875AA Bosch 0 285 013 260 – 95128 
Dodge Charger – 68297876AA Bosch 0 285 013 393 – 95128 
Dodge Charger – 68297877AA Bosch 0 285 013 262 – 95256 
Dodge Charger – 68319744AB Bosch 0 285 013 696 – 95128 
Dodge Charger – 68371748AA Bosch 0 285 014 274 – 95128 
Dodge Dakota – 04896176AE Bosch 0 285 010 376 – 95128 
Dodge Dart – P68245834AA – 95256 
Dodge Dart – P68271035AA – 95256 
Dodge Durango – 56054076AB Bosch – 95128 
Dodge Durango – 56054076AC Bosch 0 285 012 574 – 95128 
Dodge Durango – 56054076AG Bosch – 95128 
Dodge Durango – 68025610AG Bosch 0 285 010 954 – 95128 
Dodge Durango – 68025610AH Bosch 0 285 011 074 – 95128 
Dodge Durango – 68251023AB Bosch 0 285 013 131 – 95128 
Dodge Durango – 68316737AA Bosch 0 285 013 682 – 95128 
Dodge Durango – 68355362AB Bosch 0 285 014 040 – 95128 
Dodge Durango – P56043319AD – 25640 
Dodge Durango – P56054994AE – 25640 
Dodge Journey – 04606949AI Continental 5WK43611 – 95128 
Dodge Journey – 04896814AF Siemens 5WK43877 – 25128 
Dodge Journey – 04896814AG Siemens 5WK43877 – 95128 
Dodge Journey – 04896814AH Continental 5WK43877 – 95128 
Dodge Journey – 56054566AE Continental 5WK44127 – 95128 
Dodge Journey – 56054655AD Continental – 95128 
Dodge Journey – 56054655AE Continental 5WY87010 – 95128 
Dodge Journey – 56054711AD Continental 5WK44123 – 95128 
Dodge Journey – 56054811AE Continental 5WY86980 – 95128 
Dodge Journey – 56054844AE Continental 5WY87000 – 95128 
Dodge Journey – 68139316AC Continental 5WY89140 – 95128 
Dodge Journey – 68163806AB Continental – 95128 
Dodge Journey – 68163807AA Continental – 95128 
Dodge Journey – 68163807AB Continental – 95128 
Dodge Journey – 68163813AB Continental – 95128 
Dodge Magnum – 04602392AI Bosch 0 285 001 497 – 25320 
Dodge Magnum – 04896098AD Bosch 0 285 010 389 – 95128 
Dodge Magnum – 05081041AG Bosch 0 285 001 749 – 95320 
Dodge Magnum – 68001371AB Bosch 0 285 010 041 – 95320 
Dodge Magnum – 68105510AA Bosch 0 285 011 061 – 95128 
Dodge Magnum – 68105510AB Bosch – 95128 
Dodge Nitro – P04896129AF – 95640 
Dodge Nitro – P04896129AG – 95640 
Dodge Nitro – P04896137AF – 95320 
Dodge Nitro – P04896137AF – 95640 
Dodge Nitro – P04896137AG – 95640 
Dodge Nitro – P56054150AF – 95640 
Dodge Nitro – P56054155AE – 95640 
Dodge Nitro – P56054601AC – 95256 
Dodge Promaster – 68233535AA Continental 5WY89350 – SPC560P50L3 
Dodge Promaster – P68241442AB TRW 00053349161 – 95640 
Dodge Promaster – P68335041AA TRW 00053400061 – 95640 
Dodge Ram – 04686602AI Bosch 0 285 001 344 – 68HC912B32 
Dodge Ram – 51957878 TRW – 95640 
Dodge Ram – 68085880AF Bosch 0 285 012 336 – 95256 
Dodge Ram – 68085880AG Bosch 0 285 012 869 – 95256 
Dodge Ram – 68085881AE Bosch 0 285 011 877 – 95256 
Dodge Ram – 68085881AF Bosch 0 285 012 096 – 95256 
Dodge Ram – 68085881AG Bosch 0 285 012 338 – 95256 
Dodge Ram – 68085881AH Bosch 0 285 012 871 – 95256 
Dodge Ram – 68085881AI Bosch 0 285 013 121 – 95256 
Dodge Ram – 68143712AG Bosch 0 285 012 242 – 95256 
Dodge Ram – 68233535AD Continental – SPC560P50L3 
Dodge Ram – 68234914AB Bosch 0 285 012 490 – 95256 
Dodge Ram – 68263739AA Bosch 0 285 012 892 – 25256 
Dodge Ram – 68263739AB Bosch 0 285 013 081 – 95256 
Dodge Ram – 68303218AA Bosch 0 285 013 489 – 95256 
Dodge Ram – 68303224AA Bosch 0 285 013 503 – 95256 
Dodge Ram – 68303231AA – 95640 
Dodge Ram – 68346715AA Bosch 0 285 014 050 – 95256 
Dodge Ram – P04896178AC – 95640 
Dodge Ram – P04896178AE – 95640 
Dodge Ram – P04896179AC – 95640 
Dodge Ram – P56054193AB – 95256 
Dodge Ram – P56054193AC – 95256 
Dodge Ram – P56054623AD – 95256 
Dodge Ram – P56054625AF – 95256 
Dodge Ram – P68147712AA – 95256 
Dodge Ram – P68148014AA – 95256 
Dodge Ram – P68164086AB – 95256 
Dodge Ram – P8085881AE Bosch 0 285 011 877 – 95256 
Dodge Vision – 51933369 Continental – 95320 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *