تعمیر انواع یونیت های ایربگ، تعمیر و ریست یونیت ایربگ، تعمیر دامپ ایربگ در کلینیک فوق تخصصی تعمیر خودرو autoxdiag

Ford B-Max – AV1T 14B321 CF – Infineon 
Ford B-Max – AV1T 14B321 CG – Infineon 
Ford C-Max – 2T1T 14B321 AB Bosch 0 285 001 417 – 68HC912BE32 
Ford C-Max – 3M5T 14B056 BF Bosch 0 285 001 452 – 95080 
Ford C-Max – 3M5T 14B056 BG Bosch 0 285 001 452 – 95080 
Ford C-Max – 4M5T 14B056 AB Bosch 0 285 001 551 – 95080 
Ford C-Max – 4M5T 14B056 AD Bosch 0 285 001 551 – 95080 
Ford C-Max – 4M5T 14B056 AE Bosch 0 285 001 847 – 95080 
Ford C-Max – 8M5T 14B321 AF Bosch 0 285 010 568 – 95160 
Ford C-Max – 8M5T 14B321 AG Bosch 0 285 010 642 – 95160 
Ford C-Max – 9M5T 14B321 AA Bosch 0 285 010 688 – 95160 
Ford C-Max – AM5T 14B321 AE Bosch 0 285 010 825 – 95320 
Ford C-Max – AM5T 14B321 AF Bosch 0 285 010 929 – 95320 
Ford C-Max – AM5T 14B321 AG Bosch 0 285 010 929 – 95320 
Ford C-Max – AM5T 14B321 BE Bosch 0 285 010 936 – 95320 
Ford C-Max – AM5T 14B321 BF Bosch 0 285 010 928 – 95320 
Ford C-Max – AM5T 14B321 BG Bosch 0 285 010 928 – 95320 
Ford C-Max – DM5T 14B321 EF Bosch 0 285 011 701 – 95640 
Ford C-Max – DM5T 14B321 EG Bosch 0 285 011 892 – 95640 
Ford C-Max – DM5T 14B321 EH Bosch 0 285 012 680 – 95640 
Ford C-Max – DM5T 14B321 EJ Bosch 0 285 013 139 – 95640 
Ford C-Max – DM5T 14B321 RA Bosch 0 285 011 578 – 95320 
Ford C-Max – DM5T 14B321 SA Bosch 0 285 011 577 – 95320 
Ford C-Max – DM5T 14B321 SA Bosch 0 285 011 577 – 95640 
Ford C-Max – F1CT 14B321 RB Bosch 0 285 011 998 – 95640 
Ford C-Max – F1CT 14B321 RC Bosch 0 285 013 268 – 95640 
Ford C-Max – F1CT 14B321 RD Bosch 0 285 014 136 – 95640 
Ford C-Max – F1CT 14B321 RE Bosch 0 285 014 554 – 95640 
Ford Cougar – 98BP 14B056 AAE – 68HC11E9 
Ford Cougar – 98BP 14B056 AAH – 68HC11E9 
Ford Cougar – 98BP 14B056 BAA – 68HC11E9 
Ford Courier – ET76-14B321-AG – Infineon 
Ford Courier – ET76-14B321-CG – Infineon 
Ford Courier – ET76-14B321-DG – Infineon 
Ford E-Series – 8C24-14B321-AH 5WY78940 – 95160 
Ford E-Series – 9C24-14B321-BJ – MAC7242 
Ford E-Series – 9E53-14B321-EK – MAC7242 
Ford E-Series – BC24-14B321-AB – Infineon 
Ford E-Series – BC24-14B321-AC – Infineon 
Ford E-Series – BC24-14B321-AD – Infineon 
Ford E-Series – BC24-14B321-BB – Infineon 
Ford E-Series – CN15-14B321-AC – Infineon 
Ford E-Series – CN15-14B321-BC – Infineon 
Ford E-Series – CN15-14B321-BF – Infineon 
Ford E-Series – CN15-14B321-CE – Infineon 
Ford Ecosport – 2N1A 14B056 AC 5WK43173 – 95160 
Ford Ecosport – 2N1A 14B056 AD 5WK43173 – 95160 
Ford Ecosport – 2N1A 14B056 BB 5WK43445 – 95160 
Ford Ecosport – CN15-14B321-AE – Infineon 
Ford Ecosport – CN15-14B321-BE – Infineon 
Ford Ecosport – CN15-14B321-CC – Infineon 
Ford Ecosport – CN15-14B321-CE – Infineon 
Ford Ecosport – CN15-14B321-DE – Infineon 
Ford Ecosport – DN1T-14B321-EC – Infineon 
Ford Ecosport – GN15-14B321-CF – Infineon TriCore SAK-TC222S-16F 
Ford Ecosport – GN15-14B321-DF – Infineon TriCore SAK-TC222S-16F 
Ford Ecosport – GN15-14B321-GG – Infineon TriCore SAK-TC222S-16F 
Ford Edge – 7T43-14B321-BJ Bosch 0 285 001 789 – 95320 
Ford Edge – 8T43-14B321-BD Bosch 0 285 010 370 – 95320 
Ford Edge – 8T43-14B321-BD Bosch 0 285 010 394 – 95320 
Ford Edge – 8T43-14B321-BE Bosch 0 285 010 370 – 95320 
Ford Edge – 9T43-14B321-BA Bosch 0 285 010 352 – 95320 
Ford Edge – 9T43-14B321-BB Bosch 0 285 010 630 – 95320 
Ford Edge – BB5T-14C028-AD – Infineon 
Ford Edge – BT43-14B321-AF – Infineon 
Ford Edge – BT43-14B321-AG – Infineon 
Ford Edge – CT43-14B321-AC – Infineon 
Ford Edge – CT43-14C028-AB – Infineon 
Ford Edge – DT43-14B321-AC – Infineon 
Ford Edge – E1GT 14B321 BD Bosch 0 285 012 941 – 95640 
Ford Edge – E1GT 14B321 BE Bosch 0 285 013 766 – 95640 
Ford Edge – E1GT 14B321 BF Bosch 0 285 013 974 – 95640 
Ford Edge – F2GT 14B321 AC Bosch 0 285 012 791 – 95640 
Ford Edge – F2GT 14B321 BD Bosch 0 285 013 223 – 95640 
Ford Edge – G2GT 14B321 CC Bosch 0 285 013 671 – 95640 
Ford Edge – G2GT 14B321 CD Bosch 0 285 014 160 – 95640 
Ford Edge – H2GT 14B321 AA Bosch 0 285 013 547 – 95640 
Ford Edge – H2GT 14B321 AB Bosch 0 285 013 970 – 95640 
Ford Edge – H2GT 14B321 BB Bosch 0 285 014 110 – 95640 
Ford Edge – H2GT 14B321 EA Bosch 0 285 014 700 – 95640 
Ford Escape – 5L84 14B321 AD – 95160 
Ford Escape – 5L84 14B321 BE – 95160 
Ford Escape – 5L84 14B321 DE – 95160 
Ford Escape – 5M64 14B321 EC – 95160 
Ford Escape – 6L84 14B321 DC – 95160 
Ford Escape – 6M64 14B321 GB – 95160 
Ford Escape – 6M64 14B321 HD – 95160 
Ford Escape – 8L84 14B321 AG – 95320 
Ford Escape – 8L84 14B321 AH – 95320 
Ford Escape – 8L84 14B321 AJ – 95320 
Ford Escape – 8L84 14B321 AK – 95160 
Ford Escape – 8L84 14B321 AK – 95320 
Ford Escape – 8M64 14B321 CF FoMoCo – 95320 
Ford Escape – 8M64 14B321 CH – 95160 
Ford Escape – 9L84-14B321-AJ – MAC7242 
Ford Escape – 9L84-14B321-AK – MAC7242 
Ford Escape – 9L84-14B321-AL – MAC7242 
Ford Escape – 9M64-14B321-CK – MAC7242 
Ford Escape – 9M64-14B321-CL – MAC7242 
Ford Escape – AL64-14B321-AB – MAC7242 
Ford Escape – AL84-14B321-AB – MAC7242 
Ford Escape – AM64-14B321-CB – MAC7242 
Ford Escape – BE53-14B321-BC – Infineon 
Ford Escape – BL34-14B321-AB – Infineon 
Ford Escape – BL34-14B321-AC – Infineon 
Ford Escape – BL34-14B321-AD – Infineon 
Ford Escape – BL34-14B321-GB – Infineon 
Ford Escape – BL84-14b321-AA – Infineon 
Ford Escape – BL84-14B321-AB – Infineon 
Ford Escape – BL84-14b321-AC – Infineon 
Ford Escape – BL84-14B321-AD – Infineon 
Ford Escape – CJ5T 14B321 AF Bosch 0 285 011 597 – 95640 
Ford Escape – CJ5T 14B321 AG Bosch 0 285 012 098 – 95640 
Ford Escape – CJ5T 14B321 AH Bosch 0 285 012 641 – 95640 
Ford Escape – EV02-57K3X – 95320 
Ford Escape – EV03-57K3X – 95320 
Ford Escape – FJ5T 14B321 AA Bosch 0 285 012 260 – 95640 
Ford Escape – FJ5T 14B321 AB Bosch 0 285 013 135 – 95640 
Ford Escape – GJ5T 14B321 AC Bosch 0 285 012 835 – 95640 
Ford Escape – GJ5T 14B321 AD Bosch 0 285 014 109 – 95640 
Ford Escape – GJ5T-14B321-AC Bosch 0 285 012 835 – 95640 
Ford Escort – 94AG 14B056 BA – 68HC11E9 
Ford Escort – 95AG 14B056 CB – 68HC11E9 
Ford Escort – 95AG 14B056 CD – 68HC11E9 
Ford Escort – 97AG 14B056 DA – 68HC11E9 
Ford Escort – 97AG 14B056 DB – 68HC11E9 
Ford Escort – ED8T-14B321-AE – Infineon 
Ford Everest – UA6L 57 K30B – 95320 
Ford Everest – UB2E 57 K30B 39087 40 – 95320 
Ford Expedition – 5L14-14B321-CC – 95160 
Ford Expedition – 5L14-14B321-DA – 95160 
Ford Expedition – 6L14-14B321-AB – 95160 
Ford Expedition – 7L14-14B321-DE – 95320 
Ford Expedition – 7L14-14B321-FC FoMoCo – 95320 
Ford Expedition – 8L14-14B321-FB – 95160 
Ford Expedition – 8L14-14B321-FC – 95160 
Ford Expedition – 9L14-14B321-FB – 95160 
Ford Expedition – 9L24-14B321-DB – 95160 
Ford Expedition – AL14-14B321-GB – 95160 
Ford Expedition – BL14-14B321-AA – Infineon 
Ford Expedition – FL1T-14B321-AC – Infineon 
Ford Expedition – FL1T-14B321-BB – Infineon 
Ford Expedition – JL1T-14B321-BA – Infineon TriCore SAK-TC222S-16F 
Ford Expedition – JL1T-14B321-BB – Infineon TriCore SAK-TC222S-16F 
Ford Expedition – JL1T-14B321-CA – Infineon TriCore SAK-TC222S-16F 
Ford Explorer – 2L2A-14B321-EF – 95160 
Ford Explorer – 4L24-14B321-AC – 95160 
Ford Explorer – 4L24-14B321-BC – 95160 
Ford Explorer – 5L2A-14B321-CA – 95160 
Ford Explorer – 6L24-14B321-AF – 95160 
Ford Explorer – 6L24-14B321-GA – 95160 
Ford Explorer – 6L24-14B321-HA – 95160 
Ford Explorer – 7L24-14B321-CA – 95160 
Ford Explorer – 7L24-14B321-DA – 95160 
Ford Explorer – 8L24-14B321-DB – 95160 
Ford Explorer – 9L24-14B321-DB – 95160 
Ford Explorer – BB4T-14B321-AH – Infineon 
Ford Explorer – BB5T-14B321-AH – Infineon 
Ford Explorer – BL14-14B321-AC – Infineon 
Ford Explorer – DB5T-14B321-AD – Infineon 
Ford Explorer – DB5T-14B321-AE – Infineon 
Ford Explorer – DB5T-14B321-AF – Infineon 
Ford Explorer – DB5T-14B321-AG – Infineon 
Ford Explorer – EB5T-14B321-AA – Infineon 
Ford Explorer – EB5T-14B321-BA – Infineon 
Ford Explorer – GB5T-14B321-AC – Infineon 
Ford Explorer – HB5T-14F136-AA – Infineon 
Ford F-Series – 4L3A-14B321-AH – 95160 
Ford F-Series – 5L34-14B321-AA – 95160 
Ford F-Series – 5L34-14B321-AC – 95160 
Ford F-Series – 6L34-14B321-BA – 95160 
Ford F-Series – 8C34-14B321-AB 5WY75801 – 95160 
Ford F-Series – 8C34-14B321-AF – 95160 
Ford F-Series – 8C34-14B321-AG 5WY75801 – 95160 
Ford F-Series – 9C34-14B321-AA 5WY75801 – 95160 
Ford F-Series – 9C34-14B321-AC 5WY75801 – 95160 
Ford F-Series – 9L34-14B321-DK – MAC7242 
Ford F-Series – 9L34-14B321-DL – MAC7242 
Ford F-Series – 9L34-14B321-EK – MAC7242 
Ford F-Series – AL34-14b321-DC – MAC7242 
Ford F-Series – AL34-14B321-EC – MAC7242 
Ford F-Series – AL34-14B321-FA – Infineon 
Ford F-Series – AL54-14B321-AC – Infineon 
Ford F-Series – AL54-14B321-AD – Infineon 
Ford F-Series – BC3T-14B321-DH – Infineon 
Ford F-Series – BC3T-14B321-MA – Infineon 
Ford F-Series – BC3T-14B321-MB – Infineon 
Ford F-Series – BL34-14B321-DE – Infineon 
Ford F-Series – BL34-14B321-EE – Infineon 
Ford F-Series – BL34-14B321-FA – Infineon 
Ford F-Series – BL34-14B321-FB – Infineon 
Ford F-Series – BL34-14B321-GA – Infineon 
Ford F-Series – CL34-14B321-AB – Infineon 
Ford F-Series – CL34-14B321-BB – Infineon 
Ford F-Series – DC3T-14B321-DC – Infineon 
Ford F-Series – DL34-14B321-AC – Infineon 
Ford F-Series – DL34-14B321-BC – Infineon 
Ford F-Series – DL34-14B321-CA – Infineon 
Ford F-Series – DL3Z-14B321-B – Infineon 
Ford F-Series – FL3T-14B321-BA – Infineon 
Ford F-Series – FL3T-14B321-BD – Infineon 
Ford F-Series – HC3T-14B321-BE – Infineon 
Ford F-Series – HL3T-14B321-AC – Infineon 
Ford F-Series – JL3T-14B321-CB – Infineon 
Ford Falcon – 5R29-14B321-AC – 95160 
Ford Falcon – 5R29-14B321-AD – 95160 
Ford Falcon – 5R29-14B321-BC – 95160 
Ford Falcon – 5R29-14B321-CD – 95160 
Ford Falcon – 8R29-14B321-BC 5WY78891 – 95640 
Ford Falcon – 8R29-14B321-BD 5WY78891 – 95640 
Ford Falcon – 8R29-14B321-CD 5WY78901 – 95640 
Ford Falcon – 8R29-14B321-CE 5WY78901 – 95640 
Ford Fiesta – 2S6T 14B056 BN Siemens 5WK43030 – 95160 
Ford Fiesta – 2S6T 14B056 BP Siemens 5WK43030 – 95160 
Ford Fiesta – 2S6T 14B056 EK Siemens 5WK43030 – 95160 
Ford Fiesta – 2S6T 14B056 EN Siemens 5WK43103 – 95160 
Ford Fiesta – 2S6T 14B056 EP Siemens 5WK43103 – 95160 
Ford Fiesta – 5S6T 14B056 HA Siemens 5WK43577 – 95160 
Ford Fiesta – 5S6T 14B056 JA Siemens 5WK43578 – 95160 
Ford Fiesta – 6S65 14B056 EP – 95160 
Ford Fiesta – 6S65 14B056 JA – 95160 
Ford Fiesta – 6S6T 14B056 BP Siemens 5WK43030 – 95160 
Ford Fiesta – 6S6T 14B056 EK – 95160 
Ford Fiesta – 6S6T 14B056 KB Siemens 5WK43568 – 95160 
Ford Fiesta – 6S6T 14B056 KC Siemens 5WK43586 – 95160 
Ford Fiesta – 6S6T 14B056 LA Siemens 5WK43587 – 95160 
Ford Fiesta – 6S6T 14B056 LB Siemens 5WK43587 – 95160 
Ford Fiesta – 6S6T 14B056 LC Siemens 5WK43587 – 95160 
Ford Fiesta – 8V51 14B321 AC – 95320 
Ford Fiesta – 8V51 14B321 AH – 95320 
Ford Fiesta – 8V51 14B321 BC – 95320 
Ford Fiesta – 8V51 14B321 BF – 95320 
Ford Fiesta – 8V51 14B321 BG – 95320 
Ford Fiesta – 8V51 14B321 BO – 95320 
Ford Fiesta – 8V51 14B321 BQ – 95320 
Ford Fiesta – 8V51 14B321 CC – 95320 
Ford Fiesta – 8V51 14B321 CG – 95320 
Ford Fiesta – 8V51 14B321 EA – 95320 
Ford Fiesta – 8V51 14B321 ED – 95320 
Ford Fiesta – 8V51 14B321 EE – 95320 
Ford Fiesta – 8V51 14B321 FD – 95320 
Ford Fiesta – 8V51 14B321 FE – 95320 
Ford Fiesta – 96FG 14B056 CB – 68HC11E9 
Ford Fiesta – 96FG 14B056 CC – 68HC11E9 
Ford Fiesta – 97FG 14B056 DB – 68HC11E9 
Ford Fiesta – 97FG 14B056 DF – 68HC11E9 
Ford Fiesta – AA6T 14B321 AA – 95320 
Ford Fiesta – AA6T 14B321 BA – 95320 
Ford Fiesta – AA6T 14B321 CA – 95320 
Ford Fiesta – AA6T 14B321 EA – 95320 
Ford Fiesta – AA6T 14B321 FA – 95320 
Ford Fiesta – AE83-14B321-AF – Infineon 
Ford Fiesta – AE83-14B321-AG – Infineon 
Ford Fiesta – AE83-14B321-AH – Infineon 
Ford Fiesta – AE83-14B321-AJ – Infineon 
Ford Fiesta – AE83-14B321-EB – Infineon 
Ford Fiesta – AE83-14B321-EC – Infineon 
Ford Fiesta – AE83-14B321-ED – Infineon 
Ford Fiesta – AV1T 14B321 CE – Infineon 
Ford Fiesta – AV1T 14B321 CF – Infineon 
Ford Fiesta – C1BT-14B321 AD – Infineon 
Ford Fiesta – C1BT-14B321-AE – Infineon 
Ford Fiesta – C1BT-14B321-BD – Infineon 
Ford Fiesta – C1BT-14B321-CD – Infineon 
Ford Fiesta – C1BT-14B321-CE – Infineon 
Ford Fiesta – C1BT-14B321-CF – Infineon 
Ford Fiesta – C1BT-14B321-FD – Infineon 
Ford Fiesta – C1BT-14B321-FE – Infineon 
Ford Fiesta – C1BT-14B321-FF – Infineon 
Ford Fiesta – CM5T-14B321-AF Bosch 0 285 011 079 – 95640 
Ford Fiesta – CN15-14B321-BD – Infineon 
Ford Fiesta – D2BT-14B321-AD – Infineon 
Ford Fiesta – D2BT-14B321-BD – Infineon 
Ford Fiesta – D2BT-14B321-BE – Infineon 
Ford Fiesta – D2BT-14B321-BF – Infineon 
Ford Fiesta – D2BT-14B321-GA – Infineon 
Ford Fiesta – D2BT-14F136-BC – Infineon 
Ford Fiesta – D3BT-14B321-AF – Infineon 
Ford Fiesta – D3BT-14B321-BE – Infineon 
Ford Fiesta – G2BT-14B321-BB – Infineon 
Ford Fiesta – H1BT-14B321-AF – Infineon TriCore SAK-TC222S-16F 
Ford Fiesta – H1BT-14B321-AG – Infineon TriCore SAK-TC222S-16F 
Ford Fiesta – H1BT-14B321-AH – Infineon TriCore SAK-TC222S-16F 
Ford Fiesta – H1BT-14B321-BB – Infineon TriCore SAK-TC222S-16F 
Ford Fiesta – JK2T-14B321-AG – Infineon TriCore SAK-TC222S-16F 
Ford Fiesta – JK2T-14B321-BG – Infineon TriCore SAK-TC222S-16F 
Ford Fiesta – YS4T 14B056 AA Bosch 0 285 001 394 – 68HC912BE32 
Ford Fiesta – YS6T 14B056 AC Bosch 0 285 348 – 68HC912B32 
Ford Fiesta – YS6T 14B056 AD Bosch 0 285 001 392 – 68HC912BE32 
Ford Fiesta – YS6T 14B056 BC Bosch 0 285 001 349 – 68HC912B32 
Ford Fiesta – YS6T 14B056 BD Bosch 0 285 001 393 – 68HC912BE32 
Ford Figo – 6N29 14B056 AB 5WK44039 – 95160 
Ford Figo – BS69 14B056 AA 5WK44738 – 95160 
Ford Five Handred – 5G13-14B321-CB Siemens 5WY71040 – 25640 
Ford Five Handred – 5G13-14B321-DB Siemens – 25640 
Ford Five Handred – 6G13-14B321-AA Siemens 5WY76240 – 95640 
Ford Five Handred – 6G13-14B321-BB Siemens 5WY76260 – 95640 
Ford Five Handred – 7G13-14B321-BA Siemens 5WY79040 – 95640 – 25640 
Ford Five Handred – 7G13-14B321-FA Siemens 5WY76900 – 95640 – 25640 
Ford Flex – 8A83-14B321-BG – 95640 
Ford Flex – 9A83-14B321-BA – 95640 
Ford Flex – 9A83-14B321-BB 5WY78980 – 25640 
Ford Flex – AA83-14B321-AE – MAC7242 
Ford Flex – AA83-14B321-AF – Infineon 
Ford Flex – BA83-14B321-AC – Infineon 
Ford Flex – CT43-14C028-AA – Infineon 
Ford Flex – DA83-14B321-AF – Infineon 
Ford Focus – 0 285 001 960 – 95080 
Ford Focus – 2M5T 14B056 AB Bosch 0 285 001 425 – 68HC912D60 
Ford Focus – 2M5T 14B056 AD Bosch 0 285 001 424 – 68HC912D60 
Ford Focus – 2M5T 14B056 AD Bosch 0 285 001 426 – 68HC912D60 
Ford Focus – 2M5T 14B056 BD Bosch 0 285 001 424 – 68HC912D60 
Ford Focus – 2M5T 14B056 BE Bosch 0 285 001 424 – 68HC912D60 
Ford Focus – 2M5T 14B056 BR Bosch 0 285 001 424 – 68HC912D60 
Ford Focus – 2M5T 14B056 DD Bosch 0 285 001 425 – 68HC912D60 
Ford Focus – 2M5T 14B056 DE Bosch 0 285 001 425 – 68HC912D60 
Ford Focus – 4M5T 14B056 AD Bosch 0 285 001 551 – 95080 
Ford Focus – 4M5T 14B056 BA Bosch – 95080 
Ford Focus – 4M5T 14B056 BD Bosch 0 285 001 552 – 95080 
Ford Focus – 4M5T 14B056 BJ Bosch 0 285 001 552 – 95080 
Ford Focus – 4MT5 14B056 BF Bosch 0 285 001 552 – 95080 
Ford Focus – 5S4T 14B056 AD Bosch 0 285 001 555 – 95080 
Ford Focus – 6M2T 14B056 AC Bosch 0 285 001 679 – 95160 
Ford Focus – 6N4T 14B321 AA Bosch 0 285 010 165 – 95320 
Ford Focus – 8M5T 14B321 AE Bosch 0 285 010 031 – 95160 
Ford Focus – 8M5T 14B321 BD Bosch 0 285 010 030 – 95160 
Ford Focus – 8M5T 14B321 BE Bosch 0 285 010 567 – 95160 
Ford Focus – 8M5T 14B321 BF Bosch 0 285 010 641 – 95160 
Ford Focus – 8S43 14B321 BE Bosch 0 285 010 371 – 95320 
Ford Focus – 8S43 14B321 CA Bosch 0 285 010 396 – 95320 
Ford Focus – 8S43 14B321 CB Bosch 0 285 010 395 – 95320 
Ford Focus – 98AG 14B056 ACF Bosch 0 285 001 249 – CR16MFR544 
Ford Focus – 98AG 14B056 AF Bosch 0 285 001 248 – CR16MFR544 
Ford Focus – 9E53 14B321 BK – MAC7242 
Ford Focus – 9M5T 14B321 AA Bosch 0 285 010 700 – 95160 
Ford Focus – 9M5T 14B321 AE Bosch 0 285 010 889 – 95160 
Ford Focus – 9M5T 14B321 BA Bosch 0 285 010 687 – 95160 
Ford Focus – 9M5T 14B321 BA Bosch 0 285 010 699 – 95160 
Ford Focus – 9M5T 14B321 BB Bosch 0 285 010 889 – 95160 
Ford Focus – 9S43 14B321 CA Bosch 0 285 010 353 – 95320 
Ford Focus – 9S43 14B321 CB Bosch 0 285 010 629 – 95320 
Ford Focus – 9S43 14B321 CC Bosch 0 285 010 719 – 95320 
Ford Focus – BM5T 14B321 BE Bosch 0 285 010 931 – 95320 
Ford Focus – BM5T 14B321 BF Bosch 0 285 010 931 – 95320 
Ford Focus – BM5T 14B321 CA Bosch – 95320 
Ford Focus – BM5T 14B321 CD Bosch 0 285 010 826 – 95320 
Ford Focus – BM5T 14B321 CE Bosch 0 285 010 930 – 95320 
Ford Focus – BM5T 14B321 CF Bosch 0 285 010 930 – 95320 
Ford Focus – CM5T 14B321 AE Bosch 0 285 010 977 – 95640 
Ford Focus – CM5T 14B321 AF Bosch 0 285 011 079 – 95640 
Ford Focus – CM5T 14B321 AF Bosch 0 285 011 131 – 95640 
Ford Focus – CM5T 14B321 BA Bosch 0 285 011 301 – 95320 
Ford Focus – CM5T 14B321 CA Bosch 0 285 011 126 – 95320 
Ford Focus – DM5T 14B321 HE Bosch 0 285 011 841 – 95640 
Ford Focus – DM5T 14B321 LC Bosch 0 285 011 147 – 95640 
Ford Focus – DM5T 14B321 SA Bosch 0 285 011 577 – 95640 
Ford Focus – F1ET 14B321 AB Bosch 0 285 011 995 – 95640 
Ford Focus – F1ET 14B321 CB Bosch 0 285 011 993 – 95640 
Ford Focus – F1ET 14B321 CC Bosch 0 285 014 129 – 95640 
Ford Focus – G1ET 14B321 AC Bosch 0 285 012 708 – 95640 
Ford Focus – G1ET 14B321 AD Bosch 0 285 014 135 – 95640 
Ford Focus – G1ET 14B321 GC Bosch 0 285 013 444 – 95640 
Ford Focus – G1ET 14B321 GD Bosch 0 285 013 714 – 95640 
Ford Focus – G1ET 14B321 HB Bosch 0 285 013 445 – 95640 
Ford Focus – YS4T 14B056 AA Bosch 0 285 001 394 – 68HC912B32 
Ford Focus – YS4T 14B056 BA Bosch 0 285 001 396 – 68HC912B32 
Ford Focus – YS4T 14B056 CA Bosch 0 285 001 395 – 68HC912B32 
Ford Focus – YS4T 14B056 DA Bosch 0 285 001 397 – 68HC912B32 
Ford Freestar – 5F23-14B321-AC – 95320 
Ford Freestar – 5F23-14B321-BC – 95320 
Ford Freestar – 6F23-14B321-AB – 95320 
Ford Freestyle – 6F93 14B321 AA Siemens 5WY76230 – 95160 
Ford Freestyle – 7F53 14B321 BA – 95640 
Ford Freestyle – 7F93 14B321 AA – 95160 
Ford Fusion – 2S6T 14B056 BN Siemens 5WK43030 – 95160 
Ford Fusion – 2S6T 14B056 EN Siemens 5WK43103 – 95160 
Ford Fusion – 2S6T 14B056 EP Siemens 5WK43103 – 95160 
Ford Fusion – 4M5T 14B056 AD Bosch 0 285 001 551 – 95080 
Ford Fusion – 5S6T 14B056 JA Siemens 5WK43578 – 95160 
Ford Fusion – 6E53 14B321 AG – 95160 
Ford Fusion – 6E53 14B321 AH FoMoCo – 95160 
Ford Fusion – 6E53 14B321 BH FoMoCo – 95160 
Ford Fusion – 6E53 14B321 BJ FoMoCo – 95160 
Ford Fusion – 6S6T 14B056 KA 5WK43586 – 95160 
Ford Fusion – 6S6T 14B056 LA Siemens 5WK43587 – 95160 
Ford Fusion – 6S6T 14B056 LC Siemens 5WK43587 – 95160 
Ford Fusion – 7E53 14B321 AB – 95160 
Ford Fusion – 7E53 14B321 BB FoMoCo – 95160 
Ford Fusion – 7E53 14B321 BD FoMoCo – 95160 
Ford Fusion – 7E53 14B321 BE FoMoCo – 95160 
Ford Fusion – 8E53 14B321 BD FoMoCo – 95320 
Ford Fusion – 8E53 14B321 BE FoMoCo – 95320 
Ford Fusion – 9E51 14B321 BA – 95160 
Ford Fusion – 9E53 14B321 BK – MAC7242 
Ford Fusion – BE53-14B321-BB – Infineon 
Ford Fusion – BE53-14B321-BC – Infineon 
Ford Fusion – BE53-14B321-BD – Infineon 
Ford Fusion – BE53-14B321-EB – Infineon 
Ford Fusion – BE53-14B321-ED – Infineon 
Ford Fusion – DS7T-14B321-AF Bosch 0 285 011 595 – 95640 
Ford Fusion – DS7T-14B321-BB Bosch 0 285 012 050 – 95640 
Ford Fusion – DS7T-14B321-CE Bosch 0 285 010 733 – 95640 
Ford Fusion – DS7T-14B321-EB Bosch 0 285 012 207 – 95640 
Ford Fusion – ES7T-14B321-AA Bosch 0 285 012 258 – 95640 
Ford Fusion – ES7T-14B321-AB Bosch 0 285 013 141 – 95640 
Ford Fusion – Ford Fusion – Bosch – HS7T 14B321 AH Bosch 0 285 014 870 – R7F701A223 
Ford Fusion – HS7T 14B321 AE Bosch 0 285 013 688 – Renesas RH850 R7F701A033 
Ford Fusion – HS7T 14B321 AF Bosch 0 285 013 830 – Renesas RH850 R7F701A033 
Ford Fusion – HS7T 14B321 AG – Renesas RH850 R7F701A033 
Ford Galaxy – 1J0 909 603 A Siemens 5WK4163 – 68HC11E9 
Ford Galaxy – 1J0 909 603 AA Bosch – 68HC11E9 
Ford Galaxy – 6M2T 14B056 AC Bosch 0 285 001 679 – 95160 
Ford Galaxy – 6M2T 14B056 AD Bosch 0 285 010 140 – 95160 
Ford Galaxy – 6M2T 14B056 AE Bosch – 95160 
Ford Galaxy – 6N0 909 603 K Siemens – 68HC05B16 
Ford Galaxy – BM2T 14B321 AB Bosch 0 285 010 673 – 95320 
Ford Galaxy – BM2T 14B321 AC Bosch 0 285 010 950 – 95320 
Ford Galaxy – E1GT 14B321 BD Bosch 0 285 012 941 – 95640 
Ford Galaxy – E1GT 14B321 BE Bosch 0 285 013 766 – 95640 
Ford Galaxy – E1GT 14B321 BF Bosch 0 285 013 974 – 95640 
Ford Galaxy – F2GT 14B321 BD Bosch 0 285 013 223 – 95640 
Ford Galaxy – H2GT 14B321 AA Bosch 0 285 013 547 – 95640 
Ford Ka – 3S5T 14B056 AA Bosch 0 285 001 494 – 68HC912B32 
Ford Ka – 3S5T 14B056 AB Bosch 0 285 001 494 – 68HC912B32 
Ford Ka – 3S5T 14B056 CB Bosch 0 285 001 492 – 68HC912B32 
Ford Ka – 51800461 Continental 53284381 – 95320 
Ford Ka – 51805046 Continental – 95320 
Ford Ka – 51889814 Continental – 95320 
Ford Ka – 51889815 Continental – 95320 
Ford Ka – 51925901 Continental – 95320 
Ford Ka – 51925902 Continental – 95320 
Ford Ka – 51976525 Continental – 95320 
Ford Ka – 51976526 Continental – 95320 
Ford Ka – 52027192 Continental – 95320 
Ford Ka – YS5T 14B056 CA Bosch 0 285 001 398 – 68HC912B32 
Ford Ka – YS5T 14B056 DA Bosch 0 285 001 399 – 68HC912B32 
Ford Kuga – 8V4T 14B321 AD Bosch 0 285 010 410 – 95160 
Ford Kuga – 8V4T 14B321 AE Bosch 0 285 010 569 – 95160 
Ford Kuga – 8V4T 14B321 AF Bosch 0 285 010 633 – 95160 
Ford Kuga – 8V4T 14B321 AG Bosch 0 285 010 643 – 95160 
Ford Kuga – 9V4T 14B321 AA Bosch 0 285 010 689 – 95160 
Ford Kuga – 9V4T 14B321 AA Bosch 0 285 010 701 – 95160 
Ford Kuga – 9V4T 14B321 AB Bosch 0 285 010 891 – 95160 
Ford Kuga – 9V4T 14B321 AC Bosch 0 285 011 580 – 95160 
Ford Kuga – CV4T 14B321 CF Bosch 0 285 011 919 – 95640 
Ford Kuga – CV4T 14B321 CG Bosch 0 285 012 042 – 95640 
Ford Kuga – CV4T 14B321 CH Bosch 0 285 012 643 – 95640 
Ford Kuga – DV4T 14B321 DG Bosch 0 285 012 067 – 95640 
Ford Kuga – DV4T 14B321 DH Bosch 0 285 012 647 – 95640 
Ford Kuga – DV4T 14B321 EB Bosch 0 285 011 766 – 95640 
Ford Kuga – DV4T 14B321 ED Bosch 0 285 011 921 – 95640 
Ford Kuga – DV4T 14B321 EE Bosch 0 285 012 044 – 95640 
Ford Kuga – DV4T 14B321 EF Bosch 0 285 012 645 – 95640 
Ford Kuga – GV4T 14B321 AB Bosch 0 285 012 837 – 95640 
Ford Kuga – GV4T 14B321 AC Bosch 0 285 013 975 – 95640 
Ford Kuga – GV4T 14B321 DC Bosch 0 285 012 841 – 95640 
Ford Maverick – 5L84-14B321-AD – 95160 
Ford Maverick – 5L84-14B321-CC – 95160 
Ford Maverick – 5L84-14B321-DC – 95160 
Ford Maverick – 6L84-14B321-CA – 95160 
Ford Mondeo – 1S7T 14B056 BE Visteon – 95080 
Ford Mondeo – 1S7T 14B056 BG Visteon – 95080 
Ford Mondeo – 3S7T 14B056 AB Visteon – 95160 
Ford Mondeo – 4S7T 14B056 AA Autoliv 603 71 87 00 – 95160 
Ford Mondeo – 4S7T 14B056 AB Autoliv 603 95 10 00 – 95160 
Ford Mondeo – 4S7T 14B056 AC Autoliv 603 95 10 00 – 95160 
Ford Mondeo – 4S7T 14B056 AD Autoliv 603 95 10 00 – 95160 
Ford Mondeo – 6F23-14B321-BC – 95320 
Ford Mondeo – 7S7T 14B056 AC Bosch 0 285 010 157 – 95160 
Ford Mondeo – 7S7T 14B056 AD Bosch 0 285 010 228 – 95160 
Ford Mondeo – 8M5T 14B321 BD Bosch 0 285 010 030 – 95160 
Ford Mondeo – 97BG 14B056 DD – 68HC11E9 
Ford Mondeo – 97BP 14B056 AAF – 68HC11E20 
Ford Mondeo – 97BP 14B056 AAG – 68HC11E20 
Ford Mondeo – AS7T 14B321 AC Bosch 0 285 010 836 – 95320 
Ford Mondeo – BR33-14B321-AE – Infineon 
Ford Mondeo – BS7T 14B321 AC Bosch 0 285 010 908 – 95320 
Ford Mondeo – BS7T 14B321 AD Bosch 0 285 010 949 – 95320 
Ford Mustang – 4R33-14B321-AG – 95160 
Ford Mustang – 4R33-14B321-BG – 95160 
Ford Mustang – 6R33-14B321-AB – 95160 
Ford Mustang – 6R33-14B321-BB – 95160 
Ford Mustang – 7R33-14B321-AA – 95160 
Ford Mustang – 7R33-14B321-BB – 95160 
Ford Mustang – 7R33-14B321-CB – 95160 
Ford Mustang – 8R33-14B321-AA – 95160 
Ford Mustang – 8R33-14B321-BA – 95160 
Ford Mustang – AR33-14B321-AF – MAC7242 
Ford Mustang – AR33-14B321-BF – MAC7242 
Ford Mustang – AR33-14B321-CA – MAC7242 
Ford Mustang – AR33-14B321-CB – Infineon 
Ford Mustang – AR33-14B321-DB – Infinion 
Ford Mustang – BR33-14B321-AE – Infineon 
Ford Mustang – BR33-14B321-AF – Infineon 
Ford Mustang – DR33-14B321-AB – Infineon 
Ford Mustang – DR33-14B321-AC – Infineon 
Ford Mustang – DR33-14C028-AA – Infineon 
Ford Mustang – FR3T-14B321-AA – Infineon 
Ford Mustang – FR3T-14B321-AF – Infineon 
Ford Mustang – FR3T-14B321-AJ – Infineon 
Ford Mustang – GR3T-14B321-AA – Infineon 
Ford Mustang – GR3T-14B321-DE – Infineon 
Ford Mustang – GR3T-14B321-DF – Infineon 
Ford Puma – 97FG 14B056 DD – 68HC11E9 
Ford Ranger – 7L54-14B321-AE FoMoCo – 95160 
Ford Ranger – 9L84-14B321-AA – 95160 
Ford Ranger – AB39-14B321-AE – Infineon 
Ford Ranger – AB39-14b321-AF – Infineon 
Ford Ranger – AB39-14B321-BE – Infineon 
Ford Ranger – AB39-14B321-BF – Infineon 
Ford Ranger – AB39-14B321-BG – Infineon XC2-40F 
Ford Ranger – AB39-14B321-CE – Infineon 
Ford Ranger – AB39-14B321-CF – Infineon 
Ford Ranger – AB39-14B321-DE – Infineon 
Ford Ranger – AB39-14B321-DF – Infineon 
Ford Ranger – AB39-14B321-EF – Infineon 
Ford Ranger – AB39-14B321-FA – Infineon 
Ford Ranger – AB39-14B321-FB – Infineon 
Ford Ranger – AB39-14B321-GA – Infineon 
Ford Ranger – AL34-14B321-AB – MAC7242 
Ford Ranger – AL54-14B321-AB – MAC7242 
Ford Ranger – AL54-14B321-AC – Infineon 
Ford Ranger – AL84-14B321-AD – Infineon 
Ford Ranger – EB3T-14B321-BE – Infineon 
Ford Ranger – EB3T-14B321-EF – Infineon 
Ford Ranger – EB3T-14B321-EG – Infineon 
Ford Ranger – JB3T-14B321-BD – Infineon TriCore SAK-TC222S-16F 
Ford Ranger – UH81 57 K30 A Naldec 33210 – 24lc04 
Ford Ranger – UH81 57 K30 C Naldec 33210 56 – 24lc04 
Ford Ranger – UH81 57 K30 D Naldec – 24lc04 
Ford Ranger – UR56 57 K30 – 95320 
Ford Ranger – UR56 57 K30A – 95320 
Ford Ranger – UR56 57 K30B – 95320 
Ford Ranger – UR58 57 K30 – 95320 
Ford Ranger – UR58 57 K30 B – 95320 
Ford Ranger – UR63 57 K30 – 95320 
Ford Ranger – UR63 57 K30A – 95320 
Ford Ranger – UR63 57 K30B – 95320 
Ford Ranger – UR81 57 K30 – 95320 
Ford Ranger – UR87 57 K30 – 95320 
Ford S-Max – 4M5T 14B056 AE Bosch 0 285 001 847 – 95080 
Ford S-Max – 6M2T 14B056 AD Bosch 0 285 010 140 – 95160 
Ford S-Max – 6M2T 14B056 AE Bosch 0 285 010 223 – 95160 
Ford S-Max – AM2T 14B321 AC Bosch 0 285 010 835 – 95320 
Ford S-Max – BM2T 14B321 AB Bosch 0 285 010 673 – 95320 
Ford S-Max – BM2T 14B321 AC Bosch 0 285 010 323 – 95320 
Ford S-Max – BM2T 14B321 AC Bosch 0 285 010 950 – 95320 
Ford S-Max – BM5T 14B321 CE Bosch 0 285 010 930 – 95320 
Ford Taurus – 5F13-14B321-AB – 95160 
Ford Taurus – 8F93-14B321-BC 5WY78170 – 95640 
Ford Taurus – 8F93-14B321-BD – 95640 
Ford Taurus – 8G13-14B321-AD 5WY78180 – 95640 
Ford Taurus – 8G13-14C098-AE – 95640 
Ford Taurus – AG13-14B321-AD – MAC7242 
Ford Taurus – BG13-14B321-AB – Infineon 
Ford Taurus – BG13-14B321-AC – Infineon 
Ford Taurus – DG13-14B321-AF – Infineon 
Ford Taurus – DG13-14B321-AG – Infineon 
Ford Taurus – DG13-14B321-AH – Infineon 
Ford Taurus – DG13-14B321-AJ – Infineon 
Ford Taurus – EG13-14B321-AA – Infineon 
Ford Taurus – EG13-14B321-BA – Infineon 
Ford Taurus – HG13-14B321-AA – Infineon 
Ford Territory – AR79-14B321-LD – Infineon 
Ford Transit (Connect) – 2T1T 14B321 AB Bosch 0 285 001 417 – 68HC912BE32 
Ford Transit (Connect) – 2T1T 14B321 AC Bosch 0 285 001 955 – 68HC912BE32 
Ford Transit (Connect) – 2T1T 14B321 BC Bosch 0 285 001 956 – 68HC912BE32 
Ford Transit (Connect) – 6C1T 14B056 AD FoMoCo 5WK43536 – 95160 
Ford Transit (Connect) – 6C1T 14B056 AE FoMoCo 5WK43536 – 95160 
Ford Transit (Connect) – 9T1T 14B321 AC Bosch 0 285 010 347 – 95160 
Ford Transit (Connect) – 9T1T 14B321 AD Bosch 0 285 010 738 – 95320 
Ford Transit (Connect) – 9T1T 14B321 AE Bosch 0 285 010 925 – 95320 
Ford Transit (Connect) – 9T1T 14B321 AF Bosch 0 285 011 423 – 95320 
Ford Transit (Connect) – 9T1T 14B321 BC Bosch 0 285 010 348 – 95160 
Ford Transit (Connect) – 9T1T 14B321 BD Bosch 0 285 010 717 – 95160 
Ford Transit (Connect) – 9T1T 14B321 BE Bosch 0 285 010 892 – 95160 
Ford Transit (Connect) – BK2T-14B321-AE – Infineon 
Ford Transit (Connect) – BK2T-14B321-AF – Infineon 
Ford Transit (Connect) – BK2T-14B321-AG – Infineon 
Ford Transit (Connect) – BK2T-14B321-BE – Infineon 
Ford Transit (Connect) – BK2T-14B321-BG – Infineon 
Ford Transit (Connect) – BK3T-14B321-AC – Infineon 
Ford Transit (Connect) – BK3T-14B321-AD – Infineon 
Ford Transit (Connect) – BK3T-14B321-BB – Infineon 
Ford Transit (Connect) – CK4T-14B321-AD – Infineon 
Ford Transit (Connect) – CK4T-14B321-CF – Infineon 
Ford Transit (Connect) – CK4T-14B321-DF – Infineon 
Ford Transit (Connect) – DT1T-14B321-AE – Infineon 
Ford Transit (Connect) – DT1T-14B321-AF – Infineon 
Ford Transit (Connect) – DT1T-14B321-AG – Infineon 
Ford Transit (Connect) – DT1T-14B321-DE – Infineon 
Ford Transit (Connect) – DT1T-14B321-DF – Infineon 
Ford Transit (Connect) – DT1T-14B321-DG – Infineon 
Ford Transit (Connect) – DT1T-14B321-GE – Infineon 
Ford Transit (Connect) – DT1T-14B321-GG – Infineon 
Ford Transit (Connect) – DT1T-14B321-HE – Infineon 
Ford Transit (Connect) – DT1T-14B321-HF – Infinion 
Ford Transit (Connect) – DT1T-14B321-HG – Infineon 
Ford Transit (Connect) – DT1T-14B321-KE – Infineon 
Ford Transit (Connect) – ET76-14B321-AF – Infineon 
Ford Transit (Connect) – GK2T-14B321-AC – Infineon XC2336A-72F 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *