تعمیر انواع یونیت های ایربگ، تعمیر و ریست یونیت ایربگ، تعمیر دامپ ایربگ در کلینیک فوق تخصصی تعمیر خودرو autoxdiag

Fiat 500 – 51782985 Siemens 5WK43908 – 95320 
Fiat 500 – 51848079 Continental 5WK43908 – 95320 
Fiat 500 – 51867767 Continental 5WK43908 – 95320 
Fiat 500 – 51870005 Continental – 95320 
Fiat 500 – 51881703 – SPC560P50 
Fiat 500 – 51897810 – 95320 
Fiat 500 – 51918197 Continental – 95320 
Fiat 500 – 51918659 Continental – 95320 
Fiat 500 – 51935304 Bosch 0 285 011 845 – 95640 
Fiat 500 – 51935305 Bosch 0 285 011 843 – 95640 
Fiat 500 – 51943893 – SPC560P50 
Fiat 500 – 51957912 – SPC560P50 
Fiat 500 – 51963734 Continental – 95320 
Fiat 500 – 51964430 – SPC560P50 
Fiat 500 – 51967821 – SPC560P50 
Fiat 500 – 51968381 – SPC560P50 
Fiat 500 – 51969090 – SPC560P50L3 
Fiat 500 – 51974366 – SPC560P50 
Fiat 500 – 51976890 Bosch 0 285 012 409 – 95320 
Fiat 500 – 51986690 – SPC560P50 
Fiat 500 – 52029749 Bosch 0 285 013 184 – 95640 
Fiat 500 – 52035593 Bosch 0 285 013 335 – 95640 
Fiat 500 – 52040843 – SPC560P50L3 
Fiat 500 – P04727799AB – 95256 
Fiat 500 – P68139884AA – 95256 
Fiat 500 – P68139884AB – 95256 
Fiat 500 – P68148020AC – 95256 
Fiat 500 – P68148021AC – 95256 
Fiat 500 – P68148022AA – 95256 
Fiat 500 – P68148022AB – 95256 
Fiat 500 – P68148022AC – 95256 
Fiat 500 – P68148023AB – 95256 
Fiat 500 – P68148023AC – 95256 
Fiat 500 – P68170215AA – 95256 
Fiat 500 – P68185790AA – 95256 
Fiat 500 – P68185792AA – 95256 
Fiat 500 – P68185793AA – 95256 
Fiat 500 – P68185794AA – 95256 
Fiat 500 – P68233020AA – 95256 
Fiat 500 – P68233020AB – 95256 
Fiat 500 – P68233021AB – 95256 
Fiat 500 – P68233024AA – 95256 
Fiat Albea – 51718980 TRW – 24lc04 
Fiat Albea – 51718981 TRW – 24c04 
Fiat Albea – 51824913 TRW 391210 – 24c04 
Fiat Albea – 51824914 TRW – 24c04 
Fiat Albea – 51824915 TRW 391212 – 24c04 
Fiat Brava – 46413633 – 93c46 
Fiat Brava – 464793645 – 93c46 
Fiat Brava – 46538652 Siemens 5WK42819 – 68HC11E20 
Fiat Brava – 46541774 Breed 5WK42811 Siemens – 68HC05B16 
Fiat Brava – 46541775 Breed 5WK42816 Siemens – 68HC11E20 
Fiat Brava – 51718980 TRW – 24lc04 
Fiat Bravo – 464793640 Lancia – 93c46 
Fiat Bravo – 46550647 TRW – 68HC908AS20 
Fiat Bravo – 46768868 Siemens 5WK42811 – 68HC05B16 
Fiat Bravo – 46768869 Siemens 5WK42816 – 68HC11E20 
Fiat Bravo – 46789398 Lancia – 68HC908AS20 
Fiat Bravo – 51775402 Siemens 5WK43640 – 95320 
Fiat Bravo – 51775404 Siemens 5WK43641 – 95320 
Fiat Bravo – 51827584 Continental 5WK43640 – 95320 
Fiat Bravo – 51827585 Siemens 5WK43641 – 95320 
Fiat Bravo – 51851217 Continental 5WK43640 – 95320 
Fiat Bravo – 51851218 Continental 5WK43641 – 95320 
Fiat Bravo – 51873888 Continental 5WK43640 – 95320 
Fiat Bravo – 51873889 Continental 5WK43641 – 95320 
Fiat Bravo – 51877617 Continental – 95320 
Fiat Coupe – 46306172 – 93c06 
Fiat Coupe – 46316266 – 68HC11KS4 
Fiat Croma – 51746149 TRW – 95320 
Fiat Croma – 51796381 TRW – 95320 
Fiat Croma – 51802145 TRW 391181 – 25320 
Fiat Croma – 51814843 TRW – 95320 
Fiat Croma – 51816903 TRW 219958-102 – 95320 
Fiat Doblo – 51772804 Autoliv 608 67 87 00 – 95160 
Fiat Doblo – 51810455 Bosch 0 285 010 586 – 95320 
Fiat Doblo – 51810463 Bosch 0 285 010 547 – 95320 
Fiat Doblo – 51881770 Bosch 0 285 010 857 – 95320 
Fiat Doblo – 51881771 Bosch 0 285 010 858 – 95320 
Fiat Doblo – 51976890 Bosch 0 285 012 409 – 95640 
Fiat Doblo – 52014450 Bosch 0 285 012 824 – 95320 
Fiat Doblo – 550 90 34 00 Autoliv – 95080 
Fiat Doblo – 550 90 35 00 Autoliv 51705342 – 95080 
Fiat Doblo – 550 92 15 00 Autoliv – 95080 
Fiat Doblo – 607 14 16 00 Autoliv 51768696 – 95160 
Fiat Doblo – 607 14 18 00 Autoliv – 95160 
Fiat Doblo – 607 14 20 00 Autoliv 51768698 – 95160 
Fiat Doblo – 608 67 36 00 Autoliv 51772803 AE – 95160 
Fiat Doblo – 608 67 37 00 Autoliv 51772804 – 95160 
Fiat Doblo – 608 67 38 00 Autoliv 51772805 – 95160 
Fiat Doblo – 611 01 70 00 A Autoliv 51829361- 95160 
Fiat Doblo – 611 01 77 00 Autoliv 51829361 – 95160 
Fiat Doblo – 626 23 39 00 Autoliv 1376423080 – 95320 
Fiat Ducato – 01366119080 TRW – 95640 
Fiat Ducato – 01370978080 TRW – 95640 
Fiat Ducato – 01371009080 TRW – 95640 
Fiat Ducato – 01375110080 TRW – 95640 
Fiat Ducato – 01375111080 TRW – 95640 
Fiat Ducato – 01388160080 TWR – 95640 
Fiat Ducato – 13169770.80 Breed – 93c06 
Fiat Ducato – 13231490.80 Siemens 5WK42720 – 68HC11E20 
Fiat Ducato – 13234470.80 Siemens 5WK43154 – 95080 
Fiat Ducato – 13284470.80 Siemens 5WK43154 – 95080 
Fiat Ducato – 13284480.80 Siemens 5WK43155 – 95080 
Fiat Ducato – 1356789080 TRW – 95320 
Fiat Ducato – 1356791080 TRW – 25320 
Fiat Ducato – 1357312080 TRW – 95320 
Fiat Ducato – 1358990080 TRW 219953-101 – 95320 
Fiat Ducato – 1358991080 TRW – 95320 
Fiat Ducato – 1367537080 TRW – 95320 
Fiat Ducato – 1370979080 TRW – 95640 
Fiat Ducato – 1371008080 TRW – 95640 
Fiat Ducato – 1388160080 TRW – 95640 
Fiat Ducato – 1388161080 TRW – 95640 
Fiat Ducato – 1393755080 TRW – 95640 
Fiat Fiorino – 00051946844 TRW – 95640 
Fiat Fiorino – 1372894080 Autoliv 626233600 – 95320 
Fiat Fiorino – 1372895080 Autoliv 626233700 – 95320 
Fiat Fiorino – 1376421080 Autoliv 626233700 – 95320 
Fiat Fiorino – 1376423080 Autoliv 626233900 – 95320 
Fiat Fiorino – 1383822080 Autoliv 630429300A – 95320 
Fiat Fiorino – 1385489080 Autoliv 626233800 – 95320 
Fiat Fiorino – 610 15 58 00 Autoliv – 95320 
Fiat Fiorino – 610 15 60 00 Autoliv – 95320 
Fiat Fiorino – 610 15 62 00 Autoliv – 95320 
Fiat Fiorino – 611 13 45 00 B Autoliv 1360902080 – 95320 
Fiat Fiorino – 611 13 45 00 C Autoliv 1367508080 – 95320 
Fiat Fiorino – 623 17 39 00 Autoliv 1371004080 – 95320 
Fiat Fiorino – 623 17 40 00 Autoliv 1371005080 – 95320 
Fiat Fiorino – 623 17 42 00 Autoliv – 95320 
Fiat Freemont – 56054844AE Continental 5WY87000 – 95128 
Fiat Freemont – 68139317AC Continental 5WY89130 – 95128 
Fiat Freemont – 68148915AB Continental 5WY90220 – 95128 
Fiat Freemont – 68163811AB Continental – 95128 
Fiat Grand Siena – 51929898 Continental – 95320 
Fiat Grande Punto – 51701716 TRW – 25320 
Fiat Grande Punto – 51747601 TRW – 25320 
Fiat Grande Punto – 51754872 TRW – 25320 
Fiat Grande Punto – 51795431 TRW – 25320 
Fiat Grande Punto – 51795432 TRW – 25320 
Fiat Grande Punto – 51795433 TRW – 25320 
Fiat Grande Punto – 51838066 Siemens 5WK44147 – 95320 
Fiat Grande Punto – 51838067 Siemens 5WK44148 – 95320 
Fiat Grande Punto – 51838580 Continental – 95320 
Fiat Grande Punto – 51897787 Continental – 95320 
Fiat Grande Punto – 51918197 Continental – 95320 
Fiat Idea – 51716748 TRW – 95160 
Fiat Idea – 51734430 TRW – 95160 
Fiat Idea – 51752039 TRW – 95160 
Fiat Idea – 51752040 TRW – 95160 
Fiat Idea – 51752041 TRW – 95160 
Fiat Idea – 51760853 TRW 391089 – 24c04 
Fiat Idea – 51760854 TRW 391090 – 24lc04 
Fiat Idea – 51765168 TRW – 95320 
Fiat Idea – 51765169 TRW – 95160 
Fiat Idea – 51765170 TRW – 95160 
Fiat Idea – 51783814 TRW – 95320 
Fiat Idea – 51783815 TRW – 95320 
Fiat Idea – 51783816 TRW – 95320 
Fiat Idea – 51801206 TRW 219557-102 – 95320 
Fiat Idea – 51801207 TRW – 95320 
Fiat Idea – 51816903 TRW 219958-102 – 95320 
Fiat Idea – 51816904 TRW 219958-101 – 95320 
Fiat Idea – 51917979 Continental – 95320 
Fiat Linea – 51755094 Autoliv 609 47 06 00 – 95320 
Fiat Linea – 51755095 Autoliv 609 47 07 00 – 95320 
Fiat Linea – 51918058 Autoliv 623 17 49 00 – 95320 
Fiat Linea – 51931288 Autoliv 623 17 48 00 – 95320 
Fiat Marea – 46409123 Alied Signal – 68HC11E9 
Fiat Marea – 46538652 Siemens 5WK42819 – 68HC11E20 
Fiat Marea – 46550647 TRW – 68HC908AS20 
Fiat Marea – 46763600 Lancia – 68HC908AB32 
Fiat Marea – 46770172 Breed 5WK42819 Siemens – 68HC11E20 
Fiat Marea – 46789398 Lancia – 68HC908AS20 
Fiat Marea – 46811840 TRW – 68HC08AS32 
Fiat Marea – 550 90 34 00 Autoliv – 95080 
Fiat Mobi – 00520040900 TRW – 95640 
Fiat Multipla – 46813508 5WK43212 – 95080 
Fiat Multipla – 46844875 Siemens 5WK43210 – 95080 
Fiat Multipla – 51759725 Siemens 5WK43621 – 95080 
Fiat Palio – 00051920997 TRW – 95640 
Fiat Palio – 46409123 Alied Signal – 68HC11E9 
Fiat Palio – 46443203 TRW – 68HC11E9 
Fiat Palio – 46529745 TRW – 68HC11KS4 
Fiat Palio – 51718980 TRW – 24c04 
Fiat Palio – 51718981 TRW – 24c04 
Fiat Palio – 51824914 TRW – 24c04 
Fiat Palio – 51920072 Continental – 95320 
Fiat Palio – 51922434 Continental – 95320 
Fiat Palio – 52007840 Continental – 95320 
Fiat Panda – 00051842713 – 95640 
Fiat Panda – 00051974623 TRW – 95640 
Fiat Panda – 00052043604 TRW – 95640 
Fiat Panda – 46807549 TRW – 24c08 
Fiat Panda – 46807550 TRW – 24c08 
Fiat Panda – 51704467 TRW – 24c08 
Fiat Panda – 51778261 TRW – 24c08 
Fiat Panda – 51778262 TRW – 24c08 
Fiat Panda – 51778263 TRW – 24c08 
Fiat Panda – 51803609 – 24c08 
Fiat Panda – 51803610 TRW – 24c08 
Fiat Panda – 51842713 TRW – 95640 
Fiat Panda – 51885668 – 24c08 
Fiat Panda – 51885669 – 24c08 
Fiat Panda – 51885671 TRW 391258 – 24c08 
Fiat Panda – 51916487 TRW – 95640 
Fiat Panda – 51916488 TRW 229289-102 – 95640 
Fiat Panda – 51916489 TRW 229289-103 – 95640 
Fiat Panda – 51951646 TRW – 95640 
Fiat Panda – 52083760 TRW – 95640 
Fiat Panda – 52095506 TRW – 95640 
Fiat Punto – 46426776 – 93c06 
Fiat Punto – 46430655 TRW – 68HC11E20 
Fiat Punto – 46517272 TRW – 68HC11KA4 
Fiat Punto – 46758762 TRW – 24lc04 
Fiat Punto – 46766384 TRW – 24lc04 
Fiat Punto – 46766385 TRW – 24lc04 
Fiat Punto – 46768868 Siemens 5WK42811 – 68HC05B16 
Fiat Punto – 46772034 TRW – 24lc04 
Fiat Punto – 46805905 TRW – 24lc04 
Fiat Punto – 46806592 TRW – 24lc04 
Fiat Punto – 46806593 TRW – 24lc04 
Fiat Punto – 46806594 TRW – 24lc04 
Fiat Punto – 46815442 TRW – 24lc04 
Fiat Punto – 51719091 TRW – 24lc04 
Fiat Punto – 51719092 TRW – 24lc04 
Fiat Punto – 51719094 TRW – 24c04 
Fiat Punto – 51726575 TRW – 24lc04 
Fiat Punto – 51810375 Autoliv 610 72 28 00 – 95320 
Fiat Punto – 51822436 TRW – 24lc04 
Fiat Punto – 51838580 Continental – 95320 
Fiat Punto – 51918197 Continental – 95320 
Fiat Punto – 51963823 Continental – 95320 
Fiat Qubo – 1360902080 Autoliv 611 13 45 00 A – 95320 
Fiat Qubo – 1371007080 Autoliv 623 17 42 00 – 95320 
Fiat Qubo – 1372897080 Autoliv 626233900 – 25320 
Fiat Qubo – 623174200 B Autoliv – 95320 
Fiat Scudo – 1401019480 Bosch 0 285 010 142 – 95160 
Fiat Scudo – 1401019580 Bosch 0 285 010 141 – 95160 
Fiat Scudo – 1401407880 Bosch 0 285 010 556 – 95160 
Fiat Scudo – 1481002080 Autoliv 550 54 00 00 – 68HC11E9 
Fiat Scudo – 1489306080 Autoliv 550 90 42 00 – 95080 
Fiat Scudo – 1494533080 Autoliv 550 90 42 00 – 95080 
Fiat Sedici – 38910-55L10 Continental 5WK44063 – 95160 
Fiat Sedici – 38910-55L20 Continental 5WK44067 – 95160 
Fiat Sedici – 38910-79J10 Siemens 5WK43631 – 95160 
Fiat Sedici – 38910-79J11 Siemens 5WK43631 – 95160 
Fiat Sedici – 38910-79J12 Siemens 5WK43631 – 95160 
Fiat Sedici – 38910-79J21 Siemens 5WK43632 – 95160 
Fiat Sedici – 38910-79J22 Siemens 5WK43632 – 95160 
Fiat Seicento – 46552426 TRW – 68HC11KS4 
Fiat Seicento – 46765423 TRW – 68HC11KS4 
Fiat Seicento – 46782817 TRW – 24c04 
Fiat Seicento – 46782818 TRW – 24c04 
Fiat Seicento – 46815441 TRW – 24c04 
Fiat Seicento – 46815442 TRW – 24c04 
Fiat Seicento – 51719095 TRW – 24c04 
Fiat Seicento – 51719096 TRW – 24c04 
Fiat Siena / Grand Siena – 51933369 Continental – 95320 
Fiat Stilo – 1000313 Siemens 5WK43341 – 95080 
Fiat Stilo – 46835521 Siemens 5WK42969 – 95080 
Fiat Stilo – 46835522 Siemens 5WK43162 – 95080 
Fiat Stilo – 51709144 Siemens 5WK43346 – 95080 
Fiat Stilo – 51711815 Siemens 5WK43341 – 95080 
Fiat Stilo – 51711816 Siemens 5WK43342 – 95080 
Fiat Stilo – 51717959 Siemens 5WK43343 – 95080 
Fiat Strada – 00051957873 TRW – 95640 
Fiat Strada – 00051957878 TRW – 95640 
Fiat Strada – 00520838270 TRW – 95640 
Fiat Strada – 00520838280 TRW – 95640 
Fiat Tipo – 00052055639 TRW – 95640 
Fiat Tipo – 00052090727 TRW – 95640 
Fiat Ulysse – 1400157980 Temic – 68HC912B32 
Fiat Ulysse – 1400596980 Temic – 95160 
Fiat Ulysse – 1400684780 Temic – 95160 
Fiat Ulysse – 1400987180 Temic – 95160 
Fiat Ulysse – 1401277280 Temic – 95160 
Fiat Ulysse – 1481002080 Autoliv 550 54 00 00 – 68HC11E9 
Fiat Ulysse – 1489306080 Autoliv 550 90 42 00 – 95080 
Fiat Ulysse – 1491356080 Temic – 68HC912B32 
Fiat Ulysse – 1495658080 Temic – 68HC912B32 
Fiat Ulysse – 1499801080 Temic – 68HC912B32 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *